• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Apo-Flutam

tabl. powl.
250 mg
30 szt.

Cena i refundacja

B
2,26
S
bezpł.
100%
24,18
DZ
bezpł.
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D
Inne

Wskazania

Lek jest wskazany w leczeniu raka gruczołu krokowego (stadium D2) z przerzutami w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) np. z octanem leuproreliny. By osiągnąć najlepszą skuteczność w leczeniu uzupełniającym, oba produkty należy stosować w tym samym czasie; w leczeniu uzupełniającym po amputacji jąder, aby uzyskać całkowitą blokadę androgenową; przed rozpoczęciem oraz w trakcie radioterapii u pacjentów z masywnym, miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (stadium B2 i stadium C), w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH).

Dawkowanie

W leczeniu raka gruczołu krokowego (stadium D2), w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) oraz w leczeniu uzupełniającym po amputacji jąder: zwykle 250 mg (1 tabl. powl.) 3x/dobę co 8 h. Jeśli flutamid ma być stosowany w skojarzeniu z agonistą LHRH, flutamid należy zastosować 3 dni przed podaniem agonisty LHRH. U pacjentów z masywnym, miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (stadium B2 i stadium C): 250 mg (1 tabl. powl.) 3x/dobę co 8 h. Zaleca się rozpocząć stosowanie flutamidu 3 dni przed podaniem agonisty LHRH. Flutamid należy podać 8 tyg. przed rozpoczęciem radioterapii. Stosowanie produktu należy kontynuować w trakcie radioterapii.

Uwagi

Lek można podawać niezależnie od posiłków.

Działanie

Flutamid jest doustnym, niesteroidowym i niehormonalnym antagonistą androgenów z grupy pochodnych fenylopropanoamidu, stosowanym w leczeniu raka stercza z przerzutami. Wykazuje największą skuteczność terapeutyczną, gdy jest podawany w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), np. z octanem leuproreliny. Flutamid nie jest skuteczny w leczeniu innych nowotworów zależnych od hormonów, takich jak rak piersi lub łagodny przerost stercza.

Skład

1 tabl. powl. zawiera 250 mg flutamidu.

Interakcje

Nie stwierdzono interakcji pomiędzy flutamidem i octanem leuproreliny. U pacjentów stosujących długotrwale warfarynę, flutamid może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i wydłużać czas krzepnięcia krwi. Należy zalecić badanie czasu protrombinowego. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku przeciwzakrzepowego. Należy poinformować pacjenta, że preparat i octan leuproreliny należy stosować jednocześnie i zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Pacjent nie powinien przerywać stosowania flutamidu bez uzgodnienia z lekarzem. Ze względu na fakt, że leczenie antyandrogenowe może wydłużać odstęp QT, należy dokładnie rozważyć jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z lekami, wydłużającymi odstęp QT lub mogącymi wywołać zaburzenia rytmu typu torsade de pointes, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne, itp.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz A

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.

U ok. 9% pacjentów po amputacji jąder i leczonych flutamidem wystąpiła ginekomastia. Przed jednoczesnym zastosowaniem flutamidu i agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący należy dobrze zapoznać się z właściwościami leków z grupy LHRH. W badaniach przedklinicznych wykazano, że jednym z metabolitów flutamidu jest 4-nitro-3-(trifluorometylo)anilina. Prawdopodobnie metabolit ten wywołuje methemoglobinemię, niedokrwistość hemolityczną oraz żółtaczkę cholestatyczną, które są działaniami niepożądanymi charakterystycznymi dla pochodnych aniliny. U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne aniliny (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, methemoglobinemia, osoby palące tytoń) należy monitorować stężenie methemoglobiny. U pacjentów, u których konieczne jest długotrwałe stosowanie flutamidu, zaleca się okresowe monitorowanie czynności wątroby oraz badanie nasienia. W badaniach na szczurach, po długotrwałym podawaniu flutamidu stwierdzono występowanie gruczolaków komórek śródmiąższowych jąder i zależne od dawki, zwiększenie liczby przypadków gruczolaka lub raka gruczołów sutkowych. Nie ustalono znaczenia wyników tych badań w odniesieniu do stosowania flutamidu u ludzi. Należy zachować ostrożność. U pacjentów z niewydolnością wątroby, długotrwałe leczenie flutamidem należy zalecać wyłącznie po wnikliwym rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka. W okresie stosowania leku może zmienić się zabarwienia moczu na bursztynowe lub żółto-zielone, co jest wywołane obecnością flutamidu i jego metabolitów w moczu. U pacjentów stosujących flutamid mogą wystąpić zaburzenia aktywności aminotransferaz, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa. Należy niezwłocznie zalecić badanie czynności wątroby, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niewydolności, np.: świąd, ciemny mocz, długotrwałe zmniejszenie łaknienia, żółtaczka, tkliwość uciskowa w prawej górnej części okolic brzucha, niewyjaśnione objawy grypopodobne. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą niewydolność wątroby lub żółtaczkę, oraz że nie jest to przerzut raka do wątroby (zaleca się wykonanie biopsji), dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie w przypadku wystąpienia żółtaczki, a także 2-3 krotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz (bez objawów klinicznych). Zwykle po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu flutamidu, czynność wątroby powraca do stanu sprzed leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ciężkie uszkodzenie wątroby w wyniku stosowania flutamidu może prowadzić do śmierci pacjenta. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki flutamidu. U mężczyzn leczonych flutamidem odnotowano nieliczne przypadki raka piersi. Dotychczas nie potwierdzono związku ze stosowaniem flutamidu. Flutamid może zwiększać stężenie testosteronu i estradiolu w surowicy krwi, co powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością krążenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze skłonnością do zakrzepów. U pacjentów z wydłużonym odstępem QT w wywiadzie lub z ryzykiem wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT, lekarz powinien ocenić stosunek korzyści do ryzyka, uwzględniając możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu typu torsade de pointes przed rozpoczęciem leczenia preparatem. Tabl. zawierają laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: senność, dezorientacja, znużenie, zawroty głowy, zamazane widzenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działania niepożądane

Najczęściej występujące w monoterapii działania niepożądane to: ginekomastia i/lub nadwrażliwość sutków, niekiedy włącznie z mlekotokiem, które ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu flutamidu. Ryzyko wystąpienia ginekomastii znacznie się zmniejsza, jeśli flutamid stosuje się jednocześnie z lekami z grupy agonistów LHRH. Flutamid + agonista LHRH (n = 294) - uderzenie krwi do głowy - 61; utrata popędu płciowego - 36; niemoc płciowa - 33; biegunka - 12; nudności/ wymioty - 11; ginekomastia - 9; inne - 7; objawy ze strony przewodu pokarmowego - 6. Placebo + agonista LHRH (n = 285) uderzenie krwi do głowy - 57; utrata popędu płciowego -31; niemoc płciowa - 29; biegunka - 4; nudności/ wymioty - 10; ginekomastia - 11; inne - 9; objawy ze strony przewodu pokarmowego - 4. W obu grupach pacjentów, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (uderzenie krwi do głowy, utrata popędu płciowego, niemoc płciowa) były te, które występują przy zmniejszonym stężeniu androgenów lub po podaniu agonistów LHRH. Zaburzenia serca: (rzadko) zawał mięśnia sercowego; (nieznana) wydłużenie odstępu QT. Zaburzenia naczyniowe: (często) nadciśnienie; (rzadko) zator tętnicy płucnej. Zaburzenia układu nerwowego: (często) senność, dezorientacja, depresja, niepokój, nerwowość; (rzadko) bezsenność, znużenie, ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, złe samopoczucie, zamazane widzenie. Zaburzenia układu oddechowego: (często) działania niepożądane ze strony płuc. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) ginekomastia (powiększenie piersi); (rzadko) nadwrażliwość piersi, niekiedy łącznie z mlekotokiem, zmniejszona objętość nasienia. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, wymioty, biegunka, zmniejszone łaknienie; (często) inne zaburzenia przewodu pokarmowego; (rzadko) zwiększone łaknienie, niestrawność, zaparcie. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) obrzęk; (rzadko) krwiomocz. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) uczucie zmęczenia, bóle mięśni. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (często) niedokrwistość hemolityczna lub makrocytowa, zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej, małopłytkowość, methemoglobinemia (nieprawidłowości budowy hemoglobiny). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zapalenie wątroby, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, encefalopatia wątrobowa, martwica wątroby – ustępujące po odstawieniu leku; (nieznana) przypadki śmierci pacjenta z powodu ciężkiego uszkodzenia wątroby w wyniku nietolerancji flutamidu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) nadwrażliwość na światło, rumień, owrzodzenie, wysypka pęcherzowa, martwica naskórka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (rzadko) w leczeniu długotrwałym - świąd, wybroczyny, półpasiec, zwiększone pragnienie, obrzęk limfatyczny, zespół toczniopodobny. Niedokrwistość hemolityczna lub makrocytowa, methemoglobinemia, nadwrażliwość na światło – rumień, owrzodzenie, wysypka pęcherzowa, martwica naskórka, zmiana zabarwienia moczu. Żółtaczka cholestatyczna, encefalopatia wątrobowa, martwica wątroby – ustępujące po odstawieniu produktu. Odnotowano nieliczne przypadki śmierci pacjenta z powodu ciężkiego uszkodzenia wątroby w wyniku nietolerancji flutamidu. Opisano 2 przypadki raka piersi u mężczyzn. Dotychczas nie potwierdzono związku przyczynowego ze stosowaniem flutamidu.

Ciąża i laktacja

Chociaż flutamid jest wskazany wyłącznie u mężczyzn, opisano jego zastosowanie u kobiet w leczeniu nadmiernego owłosienia i torbielowatości jajnika. Jeśli konieczne jest podawanie flutamidu u kobiet w wieku rozrodczym, zaleca się stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych. Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Korzyści wynikające z zastosowania flutamidu u kobiet w ciąży nie przewyższają ryzyka związanego z toksycznością produktu dla płodu. Jest prawdopodobne, że flutamid może działać szkodliwie na płód. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Brak danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania flutamidu przez kobiety w okresie laktacji. Flutamid może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na niebezpieczeństwo wywołania przez flutamid działań niepożądanych u niemowląt, kobiety stosujące lek powinny zaprzestać karmienia piersią.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: zmniejszona aktywność życiowa, spowolnione oddychanie, niezborność ruchów, łzawienie, senność, wymioty, methemoglobinemia. Ciężkie objawy przedawkowania zdarzały się rzadko. Występowała niewydolność wątroby. W badaniach klinicznych stosowano flutamid w dawkach większych niż 1,5 g/dobę przez ponad 36 m-cy. Nie stwierdzono ciężkich działań niepożądanych. Wystąpiła ginekomastia, nadwrażliwość sutków, zwiększona aktywność AspAT. Nie ustalono wielkości pojedynczej dawki dobowej, która powodowałaby objawy przedawkowania lub objawy wskazujące na zagrożenie życia pacjenta. Flutamid silnie wiąże się z białkami surowicy krwi. Hemodializa nie jest skuteczna w przedawkowaniu. Jeśli wymioty nie wystąpiły samoistnie, należy je sprowokować. Zaleca się monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta i zastosowanie leczenia objawowego.

ICD-10

Nowotwory

C00
Nowotwór złośliwy wargi
C01
Nowotwór złośliwy nasady języka
C02
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03
Nowotwór złośliwy dziąsła
C04
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05
Nowotwór złośliwy podniebienia
C06
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C09
Nowotwór złośliwy migdałka
C10
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15
Nowotwór złośliwy przełyku
C16
Nowotwór złośliwy żołądka
C17
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18
Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20
Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25
Nowotwór złośliwy trzustki
C26
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C30
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32
Nowotwór złośliwy krtani
C33
Nowotwór złośliwy tchawicy
C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37
Nowotwór złośliwy grasicy
C38
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C44
Inne nowotwory złośliwe skóry
C47
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C51
Nowotwór złośliwy sromu
C52
Nowotwór złośliwy pochwy
C53
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54
Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C57
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58
Nowotwór złośliwy łożyska
C60
Nowotwór złośliwy prącia
C61
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62
Nowotwór złośliwy jądra
C63
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66
Nowotwór złośliwy moczowodu
C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C69
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71
Nowotwór złośliwy mózgu
C72
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73
Nowotwór złośliwy tarczycy
C74
Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C76
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C96
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ

D07.5
Gruczoł krokowy
D29.1
Gruczoł krokowy
D40.0
Gruczoł krokowy
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Apo-Flutam

tabl. powl.
250 mg
30 szt.

Cena i refundacja

B
2,26
S
bezpł.
100%
24,18
DZ
bezpł.

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ostre i przewlekłe zapalenie krtani u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsze ostre powikłanie cukrzycy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia regulacji osi mózg-jelito
Zapisuję
Zapisz
Zapisane