Regulamin

1. Przedmiot Regulaminu.

Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu stanowiąc regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje.

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Usługodawca – właściciel Serwisu, firma Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307, świadcząca Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie remedium.md, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z oferowanych Usług.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonuje lub zamierza wykonywać zawód medyczny.
 5. Konto użytkownika – usługa oznaczona indywidualną nazwą (login) i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Użytkownika stanowiącą zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiająca korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub w związku z jego działaniem, przybierająca formę m.in.  Treści, Narzędzi, Newslettera oraz Konta.
 7. Newsletter – usługa marketingowa polegająca na systematycznym wysyłaniu Użytkownikom drogą e-mail bieżących informacji ze świata medycyny.
 8. Narzędzia – usługi polegające na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do  funkcjonalności przydatnych przy wykonywaniu zawodu medycznego, takich jak, w szczególności: wyszukiwarka leków, kodów ICD-10, kalkulatory medyczne.
 9. Treści – usługi polegające na udzieleniu Użytkownikom dostępu do publikacji przydatnych przy wykonywaniu zawodu lekarskiego mających charakter edukacyjny.
 10. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu dostępny.

3. Ogólne warunki świadczenia Usług.

 1. Przeznaczenie Serwisu. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują zawód medyczny. 
 2. Funkcjonalność Serwisu. Serwis umożliwia korzystanie z następujących Usług:  dostęp do Treści, Newsletter, dostęp do Narzędzi, możliwość założenia Konta. Serwis może zawierać informacje o organizowanych przez podmioty trzecie wydarzeniach oraz ułatwiać lub umożliwiać zapis na nie. Usługodawca może także oferować świadczenie innych Usług, w tym odpłatnych.
 3. Konto użytkownika. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia Konta. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Użytkownik może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto, za pośrednictwem którego może korzystać z Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Nieodpłatność korzystania z Serwisu. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Usługodawcę w Serwisie jest co do zasady nieodpłatne, z zastrzeżeniem odpłatności niektórych Usług, wyraźnie oznaczonych. 
 5. Okres świadczenia usług. Usługa Konto świadczona jest Użytkownikowi przez czas nieoznaczony.
 6. Pozytywne warunki techniczne korzystania z Serwisu. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich poniższych warunków technicznych:
  1. posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
  2. posiadanie dostępu do Internetu,
  3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  4. korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
  5. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
  6. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.
 7. Negatywne warunki techniczne korzystania z Serwisu. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu.
 8. Bezpieczeństwo Serwisu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.

4. Rejestracja Konta.

 1. Zaproszenie do zawarcia umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje uwidocznione w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Rejestracja Konta. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
  1. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz że akceptuje ich postanowienia;
  2. ustanawia hasło oraz podaje adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Usługodawcy;
  3. otrzymuje dostęp do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła;
  4. ma możliwość dokonania zapisu na Newsletter.
 3. Zawarcie umowy. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 4. Utrwalenie i udostępnienie Regulaminu. Użytkownik ma możliwość przechowywania postanowień Regulaminu w następujący sposób:
  • niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem remedium.md/regulamin;

5. Podstawowe zasady korzystania z Serwisu.

 1. Sposób korzystania z Serwisu. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet.
 2. Obowiązek niepodejmowania negatywnych działań względem Serwisu. Użytkownik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 3. Obowiązek korzystania z Konta w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie Treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika.
 4. Zakaz dostarczania Treści bezprawnych. Użytkownika obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.
 5. Blokada Konta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

6. Prawa własności intelektualnej.

 1. Prawa autorskie. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Treści oraz pozostała zawartość Serwisu, zamieszczone, publikowane, czy wykorzystywane zarówno w częściach Serwisu dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach właściwych przepisów dotyczących praw autorskich.
 2. Naruszenie praw autorskich. Jakiekolwiek korzystanie z Treści lub pozostałej zawartości Serwisu w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z nimi za pomocą przeglądarki internetowej oraz poza zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich.
 3. Ochrona oznaczeń handlowych. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Obowiązki i oświadczenia Użytkownika. Użytkownik, przesyłając Usługodawcy  Treści celem ich publikacji w Serwisie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów, akceptując, iż:
  1. wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich do zamieszczanych materiałów obciąża tylko i wyłącznie Użytkownika;
  2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność);
  3. korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
  4. zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie; 
  5. Użytkownik, przesyłając Usługodawcy Treści będące utworem w znaczeniu ww. ustawy celem ich publikacji w Serwisie, udziela niniejszym Usługodawcy licencji - prawa do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przedmiotowych Treści, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie, utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu (sprzedaży), zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów. Użytkownik ponadto upoważnia Usługodawcę do wykorzystywania ww. utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. materiałach, i upoważnia niniejszym Usługodawcę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy.

 1. Charakter prawny informacji dostępnych w Serwisie. Serwis ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane działania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o działalności leczniczej.
 2. Korzystanie z dostępnych Narzędzi. Narzędzia dostępne w Serwisie mają charakter pomocniczy, a wyniki otrzymane w związku z ich użyciem mają charakter szacunkowy, i powinny podlegać dodatkowej weryfikacji Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o uzyskane wyniki.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 4. Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.
 • Działanie Użytkowników i podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje.

 1.  Adres kontaktowy. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@remedium.md
 2. Reklamacje. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
  1.  uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  2.  przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii,
  3.  pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika rejestracji,
  4.  złożenie reklamacji.
 3. Sposób złożenia i termin rozpatrzenia. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług mogą być składane w formie elektronicznej na adres: kontakt@remedium.md . Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. 

9. Zakończenie świadczenia Usług.

 1. Wypowiedzenie przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@remedium.md. Usługa dostępu do Konta w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 Dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w zakresie Konta w przypadku, gdy Użytkownik obiektywnie narusza istotne postanowienia Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Dane osobowe.

 1. Administrator danych. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu RODO.
 2. Cel przetwarzania danych. Dane Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji Usługi, rozpatrzenia reklamacji, obrony przed roszczeniami, dochodzeniem roszczeń, jak również w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
 3. Polityka Prywatności. Wszelkie szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika dostępne są w Polityce Prywatności.
 4. Obowiązek zachowania loginu i hasła w poufności. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.

11. Zmiany Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w  Serwisie Usług;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 
  3.  zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  4.  konieczności dostosowania zasad prowadzenia Serwisu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
  5.  konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;
  6.  połączenia, podziału albo przekształcenia Sprzedającego albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
  7.  zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu. Informacja o zakresie zmian Regulaminu oraz dniu wejścia zmian w życie zostanie udostępniona Użytkownikowi na Koncie lub drogą e-mail, nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego przez Usługodawcę i odnoszą skutek wobec nowych Użytkowników, którzy skorzystają z Usług od dnia wejścia zmian w życie. Zmiany odnoszą również skutek wobec Użytkowników, którzy w dniu wejścia zmian korzystają z Usługi, w przypadku gdy: zmiany skutkują przyznaniem Użytkownikowi nowych uprawnień, nakładają na Użytkownika nowe obowiązki, którym Użytkownik może być obciążony wyłącznie z woli Użytkownika bądź pozostają bez istotnego wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika.
 4. Zmiana Regulaminu a prawo wypowiedzenia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje nałożeniem na Użytkownika wyłącznie nowych obowiązków, z których wykonania Użytkownik nie może zrezygnować albo ogranicza dotychczas przyznane prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. W takim przypadku zmiany nie odnoszą skutku wobec Użytkownika, a umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług wygasa.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. 

 1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z realizacji Usług może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Usługodawcą. 
 3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a Usługodawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. 
 4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
 5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności tutaj). 
 6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

13. Postanowienia końcowe.

 1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 4. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin. Regulamin znajduje zastosowania do umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.