Regulamin

Regulamin

1. Przedmiot Regulaminu.

Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu stanowiąc regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zasady składania i realizacji Zamówienia,  zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje.

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 • Usługodawca – właściciel Serwisu, firma Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307, świadcząca Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@remedium.md.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika oraz Klienta.
 • Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie remedium.md, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z oferowanych Usług, w tym złożenie Zamówienia oraz zawarcia Umowy.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. wykonuje lub zamierza wykonywać zawód medyczny lub inny pokrewny albo
  2. jest przedstawicielem firmy współpracującej lub zamierzającej współpracować z Usługodawcą, albo
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, o której mowa lit. a) lub b),

i która zaakceptowała Regulamin świadczenia Usług, posiada Konto oraz ma możliwość korzystania z Usług niewymagających złożenia Zamówienia.

 • Klient – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonuje lub zamierza wykonywać zawód medyczny lub inny pokrewny albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zamierza lub nabywa Usługi wymagające złożenia Zamówienia.
 • Konto – usługa oznaczona indywidualną nazwą (login) i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Użytkownika stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiająca korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 • Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zmierzający do zawarcia Umowy lub zawierający Umowę wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem.
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie odpłatnych Treści Cyfrowych do koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Cena Usługi – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Usługodawcy tytułem zrealizowania odpłatnej Usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu.
 • Najniższa cena – najniższa Cena Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Usługi lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dana Usługa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Usługi, obok informacji o obniżonej Cenie Usługi, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 • Umowa – umowa świadczenia Usług w postaci odpłatnych Treści Cyfrowych lub innych odpłatnych Usług oferowanych przez Usługodawcę, zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Usługodawcy za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia  Usługodawcy przez Klienta stanowi ofertę nabycia Usługi w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub w związku z jego działaniem, przybierająca formę Treści, Narzędzi, Newslettera, Konta lub bezpłatnych Treści Cyfrowych  lub usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu lub w związku z jego działaniem, przybierająca formę w szczególności odpłatnych Treści Cyfrowych, do których uzyskanie dostępu wymaga złożenia Zamówienia. 
 • Newsletter – usługa marketingowa polegająca na systematycznym wysyłaniu Użytkownikom drogą e-mail bieżących informacji ze świata medycyny.
 • Narzędzia – usługi polegające na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do  funkcjonalności przydatnych przy wykonywaniu zawodu medycznego, takich jak, w szczególności: wyszukiwarka leków, kodów ICD-10, kalkulatory medyczne.
 • Treści – usługi polegające na udzieleniu Użytkownikom dostępu do publikacji tekstowych lub graficznych przydatnych przy wykonywaniu zawodu lekarskiego mających charakter edukacyjny.
 • Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej ich pobranie lub zapoznanie się z nimi przez określony przez Usługodawcę czas. Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie i posiadające oznaczenie „Treści płatne” są dostępne po złożeniu Zamówienia i uiszczeniu Ceny przez Klienta. Treści Cyfrowe nieoznaczone w powyższy sposób są dostępne dla Użytkownika bezpłatnie. 
 • Środowisko Cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika lub Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej.
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu dostępny tutaj.

3. Ogólne warunki świadczenia Usług.

 • Przeznaczenie Serwisu. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują zawód medyczny lub zawód z nim pokrewny. Usługi dostępne w Serwisie przeznaczone są wyłącznie dla osób takie zawody wykonujące, jak również dla przedstawicieli firm współpracujących z Usługodawcą. Złożenie Zamówienia przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i nabywa Usługi dostępne w Serwisie, jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, że Umowa posiada dla niej charakter zawodowy.
 • Funkcjonalność Serwisu. Serwis umożliwia korzystanie z następujących Usług:  dostęp do Treści, Newslettera, dostęp do Narzędzi, możliwość założenia Konta, dostęp do bezpłatnych Treści Cyfrowych. Serwis może zawierać informacje o organizowanych przez podmioty trzecie wydarzeniach oraz ułatwiać lub umożliwiać zapis na nie. Serwis może zawierać reklamy podmiotów, produktów lub usług firm trzecich. Serwis umożliwia nabycie odpłatnych Usług polegających w szczególności na dostępie do płatnych Treści Cyfrowych (posiadających oznaczenie „Treści płatne”). 
 • Konto. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia Konta. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Użytkownik może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto, za pośrednictwem którego może korzystać z Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 • Nieodpłatność korzystania z Serwisu. Korzystanie z wielu funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie nie wiąże się z pobieraniem opłat pieniężnych. Usługodawca pobiera opłaty pieniężne w związku z oferowaniem i nabywaniem Usług oznaczonych jako płatne. Użytkownik, zakładając Konto i akceptując Regulamin, potwierdza, że jest świadomy tego, że dostęp do wszelkich Usług, za które nie są pobierane opłaty pieniężne, nie jest darmowy – dostęp do tych Usług wiąże się z koniecznością akceptowania przez Użytkownika korzystania przez Usługodawcę z narzędzi analitycznych, marketingowych, remarketingowych oraz innych podobnych.
 • Okres świadczenia usług. Usługa Konto świadczona jest Użytkownikowi przez czas nieoznaczony. Usługa Newsletter świadczona jest do czasu wycofania przez Użytkownika zgody. Dostęp do bezpłatnych Usług, w tym bezpłatnych Treści Cyfrowych, udzielony jest na czas nieograniczony, z zastrzeżeniem prawa Usługodawcy do ich usunięcia w dowolnym czasie, bez podania przyczyn. Dostęp do odpłatnych Treści Cyfrowych (kursy, szkolenia, webinary, nagrania VOD, e-booki) udzielony jest na czas wskazany w procesie składania Zamówienia.
 • Pozytywne warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz oferowanych Usług (Środowisko Cyfrowe). Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym zapoznawanie się z zamówionymi Treściami Cyfrowymi, jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika i Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:

Minimalne wymagania oprogramowania:

 • posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 i wyżej, Linux z konsolą graficzną lub Mac OS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, Symbian OS, Windows Mobile;
 • korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15;
 • włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie;
 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie najnowszej wersji programu Adobe Reader do odczytywania E-booków.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
 • pamięć operacyjna: 512MB;
 • monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
 • dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100 MB wolnego miejsca;
 • mysz lub inny manipulator + klawiatura;
 • karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
 • Negatywne warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz oferowanych Usług. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu.
 • Bezpieczeństwo Serwisu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.

4. Rejestracja Konta.

 • Zaproszenie do zawarcia umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje uwidocznione w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Rejestracja Konta. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
  • potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz że akceptuje ich postanowienia;
  • ustanawia hasło oraz podaje adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Usługodawcy;
  • otrzymuje dostęp do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła;
  • ma możliwość dokonania zapisu na Newsletter.
 • Utrwalenie i udostępnienie Regulaminu. Użytkownik ma możliwość przechowywania postanowień Regulaminu w następujący sposób:
  • niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem remedium.md/regulamin;
  • aktualna wersja Regulaminu jest wysyłana Klientowi drogą elektroniczną jako załącznik do e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia.

5. Podstawowe zasady korzystania z Serwisu.

 • Sposób korzystania z Serwisu. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet.
 • Obowiązek niepodejmowania negatywnych działań względem Serwisu. Użytkownik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 • Obowiązek korzystania z Konta w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie Treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika.
 • Zakaz dostarczania Treści bezprawnych. Użytkownika obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.
 • Blokada Konta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

6. Prawa własności intelektualnej.

 • Prawa autorskie. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Treści, Treści Cyfrowe oraz pozostała zawartość Serwisu, zamieszczone, publikowane, czy wykorzystywane zarówno w częściach Serwisu dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach właściwych przepisów dotyczących praw autorskich.
 • Naruszenie praw autorskich. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zawartości Serwisu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Zakazane jest w szczególności utrwalanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie Treści Cyfrowych w postaci webinarów czy udostępnionych w Serwisie nagrań VOD. Użytkownik, który naruszy jakiekolwiek prawa autorskie, zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do niego w związku z takimi naruszeniami. 
 • Ochrona oznaczeń handlowych. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Obowiązki i oświadczenia Użytkownika. Użytkownik, przesyłając Usługodawcy  Treści celem ich publikacji w Serwisie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów, akceptując, iż:
  • wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich do zamieszczanych materiałów obciąża tylko i wyłącznie Użytkownika;
  • Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność);
  • korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
  • zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie; 
  • Użytkownik, przesyłając Usługodawcy Treści będące utworem w znaczeniu ww. ustawy celem ich publikacji w Serwisie, udziela niniejszym Usługodawcy licencji - prawa do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przedmiotowych Treści, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie, utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu (sprzedaży), zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów. Użytkownik ponadto upoważnia Usługodawcę do wykorzystywania ww. utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. materiałach, i upoważnia niniejszym Usługodawcę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy.

 • Charakter prawny informacji dostępnych w Serwisie. Serwis ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane działania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o działalności leczniczej.
 • Korzystanie z dostępnych Narzędzi. Narzędzia dostępne w Serwisie mają charakter pomocniczy, a wyniki otrzymane w związku z ich użyciem mają charakter szacunkowy, i powinny podlegać dodatkowej weryfikacji Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o uzyskane wyniki.
 • Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.
 • Działanie Użytkowników i podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. Usługi dostępne w Serwisie.

 • Zakres aktualnie świadczonych Usług. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi przybierające formę:
  1. dostępu do Treści, 
  2. dostępu do Narzędzi,
  3. otrzymywania Newslettera, 
  4. założenia i utrzymywania Konta,
  5. dostępu do bezpłatnych Treści Cyfrowych,
  6. uzyskania odpłatnego dostępu do Usług takich jak m.in. Treści Cyfrowe oznaczone jako „Treści płatne” (webinary, wykłady z konferencji, kursy, szkolenia, e-booki).
 • Zakres Usług planowanych. Usługodawca zamierza udostępnić Użytkownikowi lub Klientowi dostęp do następujących Usług:
  • umożliwienie Użytkownikowi wypełnienia ankiety za odpłatnością,
  • umożliwienie nabycia ubezpieczenia OC za pośrednictwem Serwisu,
  • wsparcie Użytkownika w znalezieniu pracy,
  • umożliwienie nabycia Usług lub produktów oferowanych przez podmioty trzecie.

9. Składanie Zamówienia.

 • Ceny. Ceny Treści Cyfrowych dostępnych w Serwisie zawierają podatek VAT.
 • Czynności niezbędne do złożenia Zamówienia. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy):
  • Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone przez Klienta, który posiada Konto;
  • Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka, po czym przechodzi do Formularza Zamówienia;
  • Klient, jeśli dysponuje kuponem rabatowym, może go użyć w Formularzu Zamówienia;
  • Klient potwierdza lub uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy lub podaje inne dane;
  • Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na natychmiastowe świadczenie Usług;
  • do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych;
  • Klient składa Usługodawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin i wyrazi zgodę na natychmiastowe świadczenie Usług. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy na odległość, za pośrednictwem Serwisu;
  • Klient dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych należącego do PayPro SA (Przelewy24);
  • po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Usługodawcę i nie stanowi oświadczenia woli Usługodawcy zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  • Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa zawierana jest w języku polskim;
  • Umowa zostaje zawarta w momencie określonym w lit. k pod warunkiem rozwiązującym dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 • Potwierdzenie zawarcia Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. 
 • Faktura VAT. Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej w ramach funkcjonalności Konta. Fakturę można pobrać i wydrukować. Korekty do faktur dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy danym Zamówieniu (lub będący loginem, jeśli nie został podany inny adres e-mail podczas składania Zamówienia).
 • Obowiązki Klienta. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;
  • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.
 • Termin realizacji Zamówienia. Dostęp do Treści Cyfrowych następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz opłaceniu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych Treści Cyfrowych może zostać udzielony w czasie późniejszym, wyraźnie wskazanym (np. odpłatny webinar prowadzony „na żywo” w terminie określonym w Zamówieniu). 
 • Łączenie promocji. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

10. Odstąpienie od Umowy.

 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 • Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 • Sposób odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  lub w  formie elektronicznej na adres kontakt@remedium.md Celem usprawnienia procesu odstąpienia od Umowy rekomendowane jest podanie w oświadczeniu numeru Zamówienia.
 • Skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 
 • Zwrot płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu odpowiedniej płatności na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. 

11. Treści Cyfrowe.

 • Informacja o funkcjonalności Treści Cyfrowych. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych, o których Usługodawca wie lub powinien wiedzieć znajdują się w Regulaminie oraz w Serwisie.
 • Dostępność odpłatnych Treści Cyfrowych. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 60 minut od uzyskania przez Usługodawcy potwierdzenia uiszczenia Ceny, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Klient nie wyraził zgody na natychmiastowe spełnienie świadczenia – w takim przypadku dostęp do Usługi nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od Umowy. Treści Cyfrowe dostępne są w funkcjonalności Konta „Moje Zasoby”.  
 • Brak dostępu do Treści Cyfrowych. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Treści Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
  • wzywa Usługodawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy albo
  • może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej, jeżeli:
  • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub
  • Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 • Zgoda na natychmiastowe świadczenie Usługi. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.
 • Informacja o aktualizacjach. Usługodawca informuje Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową, a Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 • Brak aktualizacji. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt 5 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 • Brak odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej.
 • Obowiązek współpracy. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 • Odpowiedzialność przy ciągłym świadczeniu Usług. W przypadku Treści Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową takiej Treści Cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 • Wyłączenie domniemań. Domniemania określone w pkt 9 i 10 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko Cyfrowe Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 • Niezgodność z Umową. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Treść Cyfrowa są niezgodne z Umową, może on:
  • żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
  • Jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z Umową.
  • Usługodawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
   • doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Usługodawcy;
   • Usługodawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z Umową;
   • brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową;
   • brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w lit. a powyżej;
   • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść Cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny.

 • Skutki odstąpienia od Umowy. Po odstąpieniu od Umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, która stanowiła przedmiot Umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, która stanowiła przedmiot Umowy;
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Usługodawca udostępnia Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 1–3 powyżej.

 • Utrata dostępu do Treści Cyfrowych. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta Klienta. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej.
 • Zmiana Treści Cyfrowych. Usługodawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, z uzasadnionych przyczyn, mogących stanowić podstawę do zmiany Regulaminu. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

12. Reklamacje.

 •  Adres kontaktowy. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@remedium.md
 • Reklamacje. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
  • uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  •  przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii,
  •  pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika rejestracji,
  •  złożenie reklamacji.
 • Sposób złożenia i termin rozpatrzenia. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług mogą być składane w formie elektronicznej na adres: kontakt@remedium.md . Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. 

13. Zakończenie świadczenia Usług.

 • Wypowiedzenie przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@remedium.md. Usługa dostępu do Konta w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 Dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia. Utrata dostępu do Konta w związku z jego zamknięciem skutkuje utratą dostępu do wykupionych i aktywnych Usług w zakładce „Moje zasoby”.
 • Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w zakresie Konta w przypadku, gdy Użytkownik obiektywnie narusza istotne postanowienia Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Dane osobowe.

 • Administrator danych. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu RODO.
 • Cel przetwarzania danych. Dane Użytkownika oraz Klienta przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji Usługi, rozpatrzenia reklamacji, obrony przed roszczeniami, dochodzeniem roszczeń, jak również w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
 • Polityka Prywatności. Wszelkie szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika dostępne są w Polityce Prywatności.
 • Obowiązek zachowania loginu i hasła w poufności. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.

15. Zmiany Regulaminu.

 • Zmiany Regulaminu. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w przypadku:
  • zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w  Serwisie Usług;
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 
  •  zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  •  konieczności dostosowania zasad prowadzenia Serwisu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
  •  konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;
  •  połączenia, podziału albo przekształcenia Sprzedającego albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
  •  zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 • Poinformowanie o zmianie Regulaminu. Informacja o zakresie zmian Regulaminu oraz dniu wejścia zmian w życie zostanie udostępniona Użytkownikowi na Koncie lub drogą e-mail, nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 • Wejście w życie zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego przez Usługodawcę i odnoszą skutek wobec nowych Użytkowników, którzy skorzystają z Usług od dnia wejścia zmian w życie. Zmiany odnoszą również skutek wobec Użytkowników, którzy w dniu wejścia zmian korzystają z Usługi, w przypadku gdy: zmiany skutkują przyznaniem Użytkownikowi nowych uprawnień, nakładają na Użytkownika nowe obowiązki, którym Użytkownik może być obciążony wyłącznie z woli Użytkownika bądź pozostają bez istotnego wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika.
 • Zmiana Regulaminu a prawo wypowiedzenia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje nałożeniem na Użytkownika wyłącznie nowych obowiązków, z których wykonania Użytkownik nie może zrezygnować albo ogranicza dotychczas przyznane prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. W takim przypadku zmiany nie odnoszą skutku wobec Użytkownika, a umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług wygasa.

16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. 

 • Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z realizacji Usług może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Usługodawcą. 
 • Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a Usługodawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. 
 • Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
 • Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności tutaj). 
 • Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

17. Postanowienia końcowe.

 • Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 • Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 • Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2023 r. i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin. Regulamin znajduje zastosowania do umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych

- Data zawarcia umowy

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić