• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Fortum®

inf. doż./inj. [prosz. do przyg. roztw.]
2 g
1 fiol.

Cena i refundacja

100%
-
Eksploruj
Zobacz inne warianty (6)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Inne

Wskazania

Leczenie wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków. Szpitalne zapalenia płuc, zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego, powikłane zakażenia dróg moczowych, powikłane zakażenia skóry i tkane miękkich, powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne, zakażenia kości i stawów, zapalenia otrzewnej. Leczenie pacjentów z neutropenią i gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym. Należy wziąć pod uwagę spektrum jego działania przeciwbakteryjnego, obejmującego głównie tlenowe bakterie Gram(-). Stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy tylko rodzaj bakterii wywołujących zakażenie mógłby wykraczać poza zakres działania ceftazydymu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci o mc. 40 kg. Podawanie przerywane. Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą: 100-150 mg/kg mc./dobę co 8 h do 9 g/dobę. Gorączka neutropeniczna, szpitalne zapalenia płuc, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia: 2 g co 8 h. Zakażenia kości i stawów, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD: 1-2 g co 8 h.Powikłane zakażenia dróg moczowych: 1-2 g co 8-12 h. Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP): 1 g podczas wprowadzenia do znieczulenia, i druga dawka podczas wyjmowania cewnika. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego; złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego: 1-2 g co 8 h. Ciągła infuzja. Gorączka neutropeniczna, szpitalne zapalenia płuc, zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia, zakażenia kości i stawów, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD: wysycająca dawka 2 g, a następnie ciągła infuzja 4-6 g w ciągu każdych 24 h. Dzieci o masie ciała <40 kg. Niemowlęta w wieku >2 m-cy i dzieci <40 kg. Podawanie przerywane. Powikłane zakażenia dróg moczowych, przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego: 100-150 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę. Neutropenia u dzieci, zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia: 150 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę. Zakażenia kości i stawów, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD: 100-150 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę. Ciągła infuzja. Gorączka neutropeniczna, szpitalne zapalenia płuc, zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia, zakażenia kości i stawów, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD: Dawka nasycająca 60-100 mg/kg mc. a następnie ciągła infuzja 100-200 mg/kg mc./dobę, nie więcej niż 6 g/dobę. Noworodki i niemowlęta w wieku 2 m-cy. Podawanie przerywane. Większość zakażeń: 25-60 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego podawanego w ciągłej infuzji noworodkom i niemowlętom w wieku ≤2 m-cy nie zostały ustalone. Osoby w podeszłym wieku. Z powodu związanego z wiekiem, zmniejszonego klirensu ceftazydymu u pacjentów w podeszłym wieku, dobowa dawka u pacjentów w wieku powyżej 80 lat nie powinna zazwyczaj przekraczać 3 g. Zaburzenia czynności wątroby. Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa i skuteczności. Zaburzenia czynności nerek. Ceftazydym jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę. Należy podać początkową dawkę wysycającą 1 g ceftazydymu. Dawki podtrzymujące należy ustalić na podstawie klirensu kreatyniny. Zalecane dawki podtrzymujące produktu leczniczego w niewydolności nerek - krótkotrwała infuzja. Dorośli i dzieci o mc.40 kg - szczegóły patrz ChPL. U pacjentów z niewydolnością nerek i z ciężkimi zakażeniami, należy zwiększyć pojedynczą dawkę leku o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania. U dzieci klirens kreatyniny należy obliczać z uwzględnieniem powierzchni ciała lub beztłuszczowej mc. Dzieci o mc. <40 kg - szczegóły patrz ChPL. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Zalecane dawki podtrzymujące produktu leczniczego w zaburzeniach czynności nerek - ciągła infuzja. Dorośli i dzieci o mc. 40 kg - szczegóły patrz ChPL. Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Dzieci o masie <40 kg. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o mc. <40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, ClCr należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową mc. Hemodializa. T0,5 ceftazydymu w surowicy podczas hemodializy wynosi 3-5 h. Po zakończeniu każdej hemodializy zaleca się podanie dawki podtrzymującej ceftazydymu. Dializa otrzewnowa. Ceftazydym można stosować w dializach otrzewnowych i w ciągłych ambulatoryjnych dializach otrzewnowych (CAPD). Oprócz podawania ceftazydymu dożylnie można go podawać również w płynie dializacyjnym (zwykle 125-250 mg na 2 litry płynu do dializy). Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie lub wysoko przepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii: 1 g/dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych nisko przepływowej hemofiltracji dawkowanie jest takie, jak zalecane w zaburzeniach czynności nerek. U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie należy podawać dawki zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej. Zalecane dawki w ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji - szczegóły patrz ChPL. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy - szczegóły patrz ChPL.

Uwagi

Leczenie zakażeń (także mieszanych) wywołanych przez bakterie wrażliwe na ceftazydym: ciężkie zakażenia (posocznica, zapalenie otrzewnej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia u leczonych immunosupresyjnie pacjentów z chorobą nowotworową oraz u pacjentów leczonych w OIOM, m.in. zainfekowane rany oparzeniowe), zakażenia dróg oddechowych (zapalenie płuc, ropniaki opłucnej, zakażone rozstrzenie oskrzeli, zapalenie oskrzeli i płuc u pacjentów z mukowiscydozą), zakażenia nosa, ucha i gardła (zapalenie ucha środkowego, wyrostka sutkowatego, zatok, ciężkie zakażenia ucha i gardła), zakażenia dróg moczowych (ostre i przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie gruczołu krokowego, pęcherza i cewki moczowej, ropień nerki, zakażenia u pacjentów z kamicą nerkową, profilaktycznie w przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego), zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, ropnie, ropne zapalenie tkanki łącznej, zakażone oparzenia i rany, zapalenie gruczołu sutkowego), zakażenia żołądkowo-jelitowe, dróg żółciowych oraz inne zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych, ropień pęcherzyka żółciowego, ropnie w obrębie jamy brzusznej, zapalenie jelit, zmiany zapalne w obrębie miednicy mniejszej), zakażenia kości, stawów, szpiku kostnego, torebek stawowych, zakażenia u pacjentów poddawanych hemodializie i dializie otrzewnowej (także CAPD). Ceftazydym można stosować zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi antybiotykami (aminoglikozydy, inne antybiotyki β-laktamowe, antybiotyki aktywne wobec bakterii beztlenowych).

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna III generacji oporna na działanie większości β-laktamaz. Działa silnie bakteriobójczo na tlenowe bakterie Gram(-), m.in. Pseudomonas spp. (w tym P. aeruginosa), pałeczki Enterobacteriaceae (m.in. Proteus spp., Serratia marcescens, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp.), Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae, Neisseria spp. Działa także na tlenowe bakterie Gram(+) (Streptococcus spp., Staphylococcus spp. - z wyjątkiem szczepów opornych na meticylinę) oraz na niektóre bakterie beztlenowe (m.in. Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Fusobacterium spp.). Nie działa na Enterococcus spp., Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes, Campylobacter pylori. Wiązanie ceftazydymu z białkami osocza wynosi około 10%. Stężenie terapeutyczne we krwi utrzymuje się 8-12 h. Lek przenika m.in. do kości, mięśnia sercowego, żółci, płynu opłucnowego, stawowego, przez barierę łożyska, do mleka matki i zmienionego zapalnie płynu mózgowo-rdzeniowego. Ceftazydym nie jest metabolizowany. Jest wydalany w postaci nie zmienionej głównie z moczem (80-90% w ciągu 24 h) i częściowo z żółcią (<1%). T0,5 we krwi wynosi około 2 h.

Skład

1 fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 1 g lub 2 g ceftazydymu.

Interakcje

W skojarzeniu z lekami nefrotoksycznymi (antybiotyki aminoglikozydowe, wankomycyna, furosemid i inne silnie działające leki moczopędne) nasila się ryzyko ich działania niepożądanego na czynność nerek. Wodorowęglan sodu zmniejsza stabilność roztworu ceftazydymu (nie należy go stosować jako rozpuszczalnika preparatu). Ceftazydym wykazuje niezgodność farmaceutyczną z roztworami antybiotyków aminoglikozydowych (nie podawać w jednym roztworze) oraz wankomycyną (należy płukać zestaw do wlewów między podaniem obu antybiotyków).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Szczególnie ostrożnie podawać pacjentom z nadwrażliwością na penicyliny lub inne antybiotyki β-laktamowe. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek (wskazana modyfikacja dawkowania) oraz pacjentów leczonych jednocześnie antybiotykami aminoglikozydowymi, furosemidem i innymi lekami nefrotoksycznymi. Przed zastosowaniem ceftazydymu w monoterapii u pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych należy wykonać antybiogram. W niewydolności nerek - po podaniu dawki wstępnej 1 g - podaje się pacjentom z klirensem kreatyniny 31-50 ml/min.: 1 g co 12 h; 16-30 ml/min.: 1 g co 24 h; 6-15 ml/min.: 0,5 g co 24 h; poniżej 5 ml/min.: 0,5 g co 48 h. U osób w podeszłym wieku nie przekraczać 3 g/dobę.

Działania niepożądane

Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany. U niektórych pacjentów obserwowano reakcje miejscowe (po podaniu dożylnym zapalenie żył - w tym zakrzepowe, po podaniu domięśniowym - ból i zaczerwienienie), reakcje nadwrażliwości (wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, gorączka, świąd; rzadko - toksyczna martwica rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy i zespół Stevens-Johnsona; bardzo rzadko - obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne), działania niepożądane ze strony układu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, bardzo rzadko - kandydoza błony śluzowej jamy ustnej i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Ponadto mogą wystąpić: kandydoza układu moczowo-płciowego, zapalenie pochwy, ból i zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijająca eozynofilia, a także - bardzo rzadko - inne zaburzenia hematologiczne.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Przedawkowanie

Może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki. Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek. Stężenie ceftazydymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

ICD-10

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A39
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
A40.0
Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A
A40.1
Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B
A40.3
Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A41.0
Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.3
Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.5
Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A46
Róża
A54
Rzeżączka

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

B95.0
Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1
Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2
Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3
Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.4
Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Choroby układu nerwowego

G00.1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H70.2
Zapalenie kości skroniowej

Choroby układu oddechowego

J13
Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
J14
Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
J15.0
Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae
J15.5
Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
J15.6
Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J20.1
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae
J20.2
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce

Choroby układu pokarmowego

K35
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K36
Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
K37
Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K65
Zapalenie otrzewnej
K81
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K83.0
Zapalenie dróg żółciowych

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L01.0
Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]
L02
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00
Ropne zapalenia stawów
M01.0
Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
M01.3
Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M46.1
Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M65.1
Inne zakaźne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M70
Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
M72.5
Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M86
Zapalenie kości i szpiku

Choroby układu moczowo-płciowego

N10
Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N30.0
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N34.2
Inne zapalenie cewki moczowej
N39.0
Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu
N73
Inne choroby zapalne miednicy u kobiet

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P36
Posocznica bakteryjna noworodka
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Fortum®

inf. doż./inj. [prosz. do przyg. roztw.]
2 g
1 fiol.

Cena i refundacja

100%
-

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęściej objawia się jako zapalenie pęcherza moczowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bóle korzeniowe, kolka nerkowa czy złamanie kręgu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstszy objaw chorób dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bolesne zapalne guzy na podudziach
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Z pokrzywką czy bez? Różnice w postępowaniu i obrazie klinicznym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Złogi w pęcherzyku żółciowym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane