• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Działania niepożądane
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Holoxan

inj. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g
1 fiol.

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
127,65
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria X
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria X
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria X
Inne

Wskazania

Produkt leczniczy może być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Rak jądra. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w stadium II do IV wg klasyfikacji TNM (nasieniaki i nienasieniaki), które nie reagują w stopniu zadowalającym na wstępną chemioterapię. Rak jajnika. W chemioterapii skojarzonej u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO), jeśli wstępna chemioterapia cisplatyną jest nieskuteczna. Rak szyjki macicy. W monoterapii u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO) oraz w leczeniu nawrotów. Rak piersi. W leczeniu objawowym zaawansowanego, opornego na leczenie lub nawrotów raka piersi. Niedrobnokomórkowy rak płuc. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej u pacjentów z guzami nieoperacyjnymi lub z przerzutami. Drobnokomórkowy rak płuc. W chemioterapii skojarzonej. Mięsaki tkanek miękkich, w tym mięsak kościopochodny (osteosarcoma) i mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma). W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ww. guzów, jeśli brak skuteczności standardowego leczenia. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej innych mięsaków tkanek miękkich w przypadku braku powodzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii. Mięsak Ewinga. W chemioterapii skojarzonej w przypadku nieskuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego. Chłoniak złośliwy nieziarniczy. W chemioterapii skojarzonej u pacjentów z chłoniakami złośliwymi nieziarniczymi o wysokiej złośliwości, które nie odpowiadają na wstępne leczenie. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z nawrotowymi guzami. Ziarnica złośliwa. W chemioterapii skojarzonej, jeśli brak skuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego u pacjentów, z chłoniakami nowotworowymi lub opornymi na leczenie.

Dawkowanie

Ifosfamid powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w jego stosowaniu. Dawkowanie musi być ustalone indywidualnie dla każdego pacjenta. Dawki, czas trwania leczenia i/lub przerwy w leczeniu zależą od wskazania terapeutycznego, schematu terapii skojarzonej, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i funkcjonowania narządów, a także od wyników badań laboratoryjnych. Stężenie ifosfamidu w gotowym do użycia roztworze nie może być większe niż 4%. Podawanie frakcjonowane. W monoterapii u dorosłych, najczęściej stosowany schemat leczenia oparty jest na dawkach frakcjonowanych: preparat jest podawany dożylnie w dawkach podzielonych wynoszących 1,2-2,4 g/m2 pc. (30-60 mg/kg mc.) na dobę przez 5 kolejnych dni. Całkowita dawka podana w całym cyklu wynosi 6-12 g/m2 pc. (150-300 mg/kg mc.). Czas wlewu waha się od około 30-120 min, w zależności od objętości podawanego roztw. Podawanie we wlewie ciągłym. Preparat może być również podawany w dużej dawce we wlewie ciągłym: przeciętna dawka wynosi 5 g/m2 pc. (125 mg/kg mc.) i podawana jest w postaci przedłużonego wlewu 24- godz. Dawka maks. w jednym cyklu leczenia nie może przekroczyć 8 g/m2 pc. (200 mg/kg mc.). W porównaniu z dawkami frakcjonowanymi, pojedyncza duża dawka może powodować wystąpienie bardziej nasilonych objawów hemato-, uro-, nefro- i neurotoksyczności ośrodkowej. Uwaga: powyższe zalecenia dawkowania odnoszą się do monoterapii ifosfamidem. W przypadku terapii skojarzonej z innymi cytostatykami należy postępować zgodnie z odpowiednim schematem leczenia. W przypadku terapii skojarzonej z innymi cytostatykami o równie silnym działaniu toksycznym może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie przerw pomiędzy cyklami leczenia. W trakcie lub niezwłocznie po podaniu należy podać doustnie lub we wlewie odpowiednią ilość płynu w celu wymuszenia diurezy i zmniejszenia ryzyka toksycznego działania na nabłonek pęcherza moczowego. Aby zapobiec wystąpieniu krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego, ifosfamid należy stosować w skojarzeniu z mesną. Czas trwania terapii. Cykle leczenia można powtarzać, co 3-4 tyg. Czas trwania leczenia i przerw pomiędzy kolejnymi cyklami zależy od wskazania terapeutycznego, schematu terapii skojarzonej, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, wyników badań laboratoryjnych i parametrów morfologicznych krwi. Dzieci i młodzież. U dzieci i młodzieży należy ustalać dawkowanie w oparciu o opisane powyżej wytyczne dla osób dorosłych. Osoby w podeszłym wieku. U osób starszych doboru dawek należy dokonywać ze szczególną ostrożnością, z uwagi na większą częstość zaburzeń czynności wątroby, nerek i serca oraz innych współwystępujących chorób, z uwzględnieniem jednocześnie przyjmowanych leków. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne dostosowanie dawki. Ifosfamid i jego metabolity podlegają dializie. U pacjentów wymagających dializy należy rozważyć zastosowanie stałych przerw między podawaniem ifosfamidu a dializą. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne dostosowanie dawki. Wytyczne dotyczące zmniejszenia dawek w przypadku hamowania czynności szpiku kostnego - szczegóły patrz ChPL.

Działanie

Cytostatyk alkilujący o mechanizmie działania podobnym do cyklofosfamidu. Wykazuje jednak słabsze działanie mielotoksyczne, a silniejsze nefrotoksyczne i uszkadzające pęcherz moczowy. Ulega metabolizmowi w wątrobie (enzymy mikrosomalne - interakcje) do 4 - hydroksyifosfamidu. Związek ten jest w równowadze ze swoim izomerem aldoifosfamidem, który samoistnie rozpada się do akroleiny i aktywnej postaci - ifosfamid mustard. Aktywna postać leku osiąga maksimum we krwi już po 30 min. T0,5 zależy od sposobu podania: przy szybko podanej dawce jednorazowej kinetyka leku jest dwufazowa, końcowe T0,5 wynosi 15 h; przy małych dawkach powtarzalnych jest jednofazowa i T0,5 wynosi około 7 h. Wydala się z moczem głównie w postaci czynnych metabolitów (80%), jednak gdy cała dawka podana jest jednorazowo szybko, w ciągu 24 h wydalone zostaje 60% nie zmienionego leku. Sugeruje się ostatnio brak oporności krzyżowej związku z cyklofosfamidem. Skrót nazwy leku: IFO.

Skład

1 fiolka zawiera 1 g lub 2 g ifosfamidu.

Interakcje

Jego działanie jest potencjalizowane przez barbiturany, pochodne fenytoiny i chloralhydrat. Nasila nefro- i mielotoksyczne działanie innych cytostatyków i leków (np. cisplatyna, aminoglikozydy). Nasila działanie pochodnych sulfonylomocznika i dikumarolu oraz środków zwiotczających. Łączne podanie z digoksyną może wywołać migotanie przedsionków; równocześnie z napromieniowaniem nasila reakcję popromienną.

Przeciwwskazania

Ciąża i okres karmienia piersią. Nadwrażliwość na lek. Leukopenia poniżej 3x109, małopłytkowość poniżej 100x109. Schyłkowa niewydolność nerek i lub wątroby (w niewydolności tych narządów dawka zawsze musi być dostosowana do klirensu kreatyniny i bilirubiny). Krwotoczne zmiany nabłonka dróg moczowych po chemio- lub radioterapii i w przebiegu infekcji.

Działania niepożądane

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty nawet do kilku dni, biegunka, supresja szpiku: leukopenia (nadur 5-10 dzień, małopłytkowość, wyłysienie, miejscowe zapalenie żył powierzchownych). Może dojść do powikłań ze strony OUN najczęściej po przekroczeniu jednorazowej dawki 5 g/m2 (zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki, zaburzenia móżdżkowe). Nefrotoksyczność. Ponadto możliwe działanie kardio- i pneumotoksyczne.

ICD-10

Nowotwory

C15
Nowotwór złośliwy przełyku
C16
Nowotwór złośliwy żołądka
C18.2
Okrężnica wstępująca
C18.4
Okrężnica poprzeczna
C18.6
Okrężnica zstępująca
C18.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego
C18.9
Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
C19
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C25
Nowotwór złośliwy trzustki
C32
Nowotwór złośliwy krtani
C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C46.1
Mięsak Kaposiego tkanki miękkiej
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C62
Nowotwór złośliwy jądra
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C91.0
Ostra białaczka limfoblastyczna
C92.0
Ostra białaczka szpikowa
C92.4
Ostra białaczka promielocytowa
C92.5
Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C93.0
Ostra białaczka monocytowa
C94.0
Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.2
Ostra białaczka megakarioblastyczna
C95.0
Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

Nowotwory in situ

D00
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01.0
Okrężnica
D05
Rak in situ piersi
D12
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13.0
Przełyk
D13.6
Trzustka
D13.7
Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
D24
Nowotwór niezłośliwy piersi
D27
Nowotwór niezłośliwy jajnika
D30.0
Nerka
D30.1
Miedniczka nerkowa
D39.1
Jajnik
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Holoxan

inj. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g
1 fiol.

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
127,65

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsze ostre powikłanie cukrzycy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ostre i przewlekłe zapalenie krtani u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane