• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Meronem®

inj. [prosz. do przyg. roztw.]
500 mg
10 fiol.

Cena i refundacja

100%
-
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Inne

Wskazania

Leczenie u dorosłych i dzieci (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi) zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na meropenem: zapalenie płuc (także szpitalne), zakażenia układu moczowego, zakażenia w obrębie jamy brzusznej i narządu rodnego (m.in. zapalenie endometrium, zakażenie narządów miednicy mniejszej), zakażenia skóry, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica. Leczenie empiryczne zakażeń u gorączkujących dorosłych pacjentów z neutropenią (w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami przeciwwirusowymi i przeciwgrzybiczymi).

Dawkowanie

Dawka i czas trwania leczenia meropenemem powinny uwzględniać rodzaj leczonego zakażenia, w tym jego ciężkość i odpowiedź kliniczną. Dawka do 2 g, 3x/dobę u dorosłych i młodzieży oraz dawka do 40 mg/kg mc. 3x/dobę u dzieci może być szczególnie odpowiednia podczas leczenia niektórych rodzajów zakażeń, takich jak zakażenia spowodowane mniej wrażliwymi rodzajami bakterii (np. Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa czy Acinetobacter spp.) lub podczas leczenia bardzo ciężkich zakażeń. Dorośli i młodzież. Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i tzw. respiratorowe zapalenie płuc; powikłane zakażenia układu moczowego; powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej; zakażenia śródporodowe i poporodowe; powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 500 mg do 1 g co 8 h. Zapalenie płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy; ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 2 g co 8 h. Leczenie gorączkujących pacjentów z neutropenią: 1 g co 8 h. Zaburzenia czynności nerek. Jeśli ClCr <51 ml/min, u dorosłych i młodzieży dawka powinna zostać zmodyfikowana, tak jak podano poniżej. Dostępne są ograniczone dane dotyczące zmiany dawki w przypadku podawania leku w dawce jednostkowej 2 g. ClCr 26-50 ml/min: 1 dawka jednostkowa co 12 h; ClCr 10-25 ml/min: pół dawki jednostkowej co 12 h; ClCr <10 ml/min: pół dawki jednostkowej co 24 h. Lek jest usuwany z surowicy podczas hemodializy i hemofiltracji. Wymagana dawka powinna zostać podana po zakończeniu hemodializy. Nie ustalono zaleceń dawkowania u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej. Zaburzenia czynności wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci w podeszłym wieku. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek lub ClCr >50 ml/min. Dzieci. Dzieci <3 m-ca życia. Bezpieczeństwo i skuteczność meropenemu u dzieci <3 m-ca życia nie zostały ustalone; nie określono również optymalnego schematu dawkowania. Jednakże, na podstawie ograniczonych danych farmakokinetycznych można wnioskować, że dawka 20 mg/kg mc., stosowana co 8 h, może być odpowiednim sposobem podawaniu leku u dzieci w tym przedziale wiekowym. Dzieci od 3 m-cy do 11 lat i mc. do 50 kg. Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i tzw. respiratorowe zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 10-20 mg/kg mc. co 8 h. Zapalenie płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy, ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 40 mg/kg mc co 8 h. Leczenie gorączkujących pacjentów z neutropenią: 20 mg/kg mc. co 8 h. Dzieci o mc. >50 kg. Należy podawać dawki jak u osób dorosłych. Brak doświadczeń w stosowaniu leku u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Uwagi

Lek jest zazwyczaj podawany w postaci wlewu dożylnego trwającego około 15-30 minut. Zamiennie, zamiast we wlewie, dawki do 1 g mogą być podawane w postaci wstrzyknięcia dożylnego trwającego około 5 minut. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa podawania dawki 2 g drogą wstrzyknięcia dożylnego u pacjentów dorosłych. Dostępne są ograniczone dane dotyczące podawania dzieciom dawki 40 mg/kg mc. we wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy z grupy karbapenemów o wyjątkowo szerokim zakresie działania bakteriobójczego wobec większości tlenowych i beztlenowych bakterii Gram(+) i Gram(-). Jest oporny na działanie większości β-laktamaz oraz nerkowej dehydropeptydazy I (w przeciwieństwie do imipenemu). Posiada duże powinowactwo do białek PBP oraz wykazuje efekt poantybiotykowy (PAE). Meropenem działa na bakterie Gram(+) (m.in. Staphylococcus spp., Streptococcus spp. - w tym część szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes), bakterie Gram(-) (m.in. pałeczki Enterobacteriaceae - w tym oporne na cefalosporyny, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria spp., Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Acinetobacter spp., Gardnerella vaginalis) oraz bakterie beztlenowe (m.in. Bacteroides spp. - w tym B. fragilis, Prevotella spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes). Nie działa na szczepy Staphylococcus epidermidis i S. aureus oporne na meticylinę, Enterococcus faecium, Chlamydia, Mycoplasma spp., Stenotrophomonas maltophilia. Meropenem wiąże się z białkami osocza w około w 2%. Lek przenika do większości tkanek i płynów ustrojowych (w tym także do zmienionego zapalnie płynu mózgowo-rdzeniowego), osiągając w nich stężenia terapeutyczne. Jest częściowo metabolizowany w wątrobie do nieaktywnego mikrobiologicznie metabolitu. T0,5 we krwi wynosi 1 h (u dzieci poniżej 2 rż. 1,5-2,3 h). Około 70% dawki jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 12 h.

Skład

1 fiolka zawiera 500 mg lub 1 g meropenemu.

Interakcje

Probenecid może przedłużać T0,5 i zwiększać stężenie meropenemu we krwi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na meropenem lub pozostałe składniki preparatu.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

U pacjentów z niewydolnością wątroby należy kontrolować aktywność aminotransferaz i stężenia bilirubiny we krwi. W zakażeniach Pseudomonas aeruginosa zaleca się regularne przeprowadzanie testów wrażliwości na meropenem. Nie zaleca się stosować u niemowląt do 3 mż., a także u dzieci z niewydolnością nerek lub wątroby (brak danych klinicznych). Ostrożnie stosować u dorosłych z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min. (zaleca się modyfikację dawkowania), u pacjentów otrzymujących leki nefrotoksyczne oraz u osób z nadwrażliwością na inne antybiotyki β-laktamowe. Nie zaleca się stosować w zakażeniach wywołanych przez gronkowce oporne na meticylinę.

Działania niepożądane

Odczyny zapalne, zakrzepowe zapalenie żyły i ból w miejscu podania; rzadko uogólnione reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja); reakcje skórne (rumień, świąd, pokrzywka, rzadko rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona lub Lyella); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit); przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, LDH i stężenia bilirubiny w krwi; zaburzenia hematologiczne (m.in. odwracalna trombocytopenia, eozynofilia, neutropenia), ból głowy, parestezje, kandydoza jamy ustnej i pochwy.

Ciąża i laktacja

Kategoria C. Nie wykazano działania teratogennego meropenemu u zwierząt, jednak ze względu na brak badań kontrolowanych z udziałem kobiet w ciąży, dopuszcza się stosowanie leku w tym okresie wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

ICD-10

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A39
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
A40
Posocznica wywołana przez paciorkowce
A41.0
Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1
Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.3
Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.5
Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A46
Róża

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

B95.3
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.7
Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2
Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3
Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.7
Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.8
Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Nowotwory in situ

D70
Agranulocytoza

Choroby układu nerwowego

G00.0
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus
G00.2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8
Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Choroby układu oddechowego

J15.0
Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae
J15.1
Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.4
Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5
Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
J15.6
Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne

Choroby układu pokarmowego

K35
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K65
Zapalenie otrzewnej
K81.0
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
K83.0
Zapalenie dróg żółciowych

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L01
Liszajec
L02
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
L08.0
Ropne zapalenie skóry
L08.8
Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L08.9
Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

Choroby układu moczowo-płciowego

N10
Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N30.0
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N34.2
Inne zapalenie cewki moczowej
N39.0
Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu
N71
Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki
N73
Inne choroby zapalne miednicy u kobiet

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R50.9
Gorączka, nieokreślona
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Meronem®

inj. [prosz. do przyg. roztw.]
500 mg
10 fiol.

Cena i refundacja

100%
-

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Z pokrzywką czy bez? Różnice w postępowaniu i obrazie klinicznym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęściej objawia się jako zapalenie pęcherza moczowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bolesne zapalne guzy na podudziach
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bóle korzeniowe, kolka nerkowa czy złamanie kręgu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane