Wyszukiwarka leków
Adriblastina® PFS
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Adriblastina® PFS

inj. doż. [roztw.]
2 mg/ml
1 fiol. 25 ml

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
38,92
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D
Inne

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. ICD-10

Wskazania

Produkt jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, białaczki przewlekłe, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, szpiczak mnogi, mięsaki kości i tkanek miękkich, mięsak Ewinga, neuroblastoma, mięsak prążkowanokomórkowy, guz Wilmsa, rak piersi, również jako składnik leczenia uzupełniającego u kobiet po resekcji nowotworu piersi z zajęciem węzłów pachowych, rak trzonu macicy, rak jajnika, nienasieniakowy nowotwór jądra, rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, rak płuca, rak żołądka, pierwotny rak wątrobowokomórkowy, nowotwory głowy i szyi, rak gruczołu tarczowego.

Dawkowanie

Schematy ze standardową dawką początkową. W przypadku stosowania doksorubicyny w monoterapii zalecana standardowa dawka początkowa w 1 cyklu u dorosłych wynosi 60-90 mg/m2 pc. Całkowita dawka początkowa w 1 cyklu może zostać podana w postaci dawki pojedynczej lub podzielonej w ciągu 3 kolejnych dni lub w 1. i 8. dniu cyklu. W przypadku prawidłowego ustępowania objawów toksycznego działania produktu (dotyczy to zwłaszcza zahamowania czynności szpiku kostnego i zapalenia błony śluzowej jamy ustnej) każdy cykl leczenia należy powtarzać co 3-4 tyg. Wykazano, że skuteczne jest również podawanie doksorubicyny według schematu 10-20 mg/m2 pc. raz/tydz. W przypadku stosowania doksorubicyny jednocześnie z innymi lekami cytotoksycznymi o potencjalnie podobnej toksyczności zalecana dawka w 1 cyklu wynosi 30-60 mg/m2 pc. Leczenie uzupełniające u pacjentek z rakiem piersi. W dużym randomizowanym badaniu przeprowadzonym w ramach Narodowego Projektu Leczenia Uzupełniającego Raka Piersi i Jelita (ang. NSABP) B-15 z udziałem pacjentek z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania z przerzutami do węzłów chłonnych stosowano schemat leczenia skojarzonego AC (doksorubicyna 60 mg/m2 pc. i cyklofosfamid 600 mg/m2 pc.), podawanego dożylnie w 1. dniu każdego z 21-dniowych cyklów leczenia. Zastosowano 4 cykle. Modyfikacje dawki. Niewydolność wątroby. Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z następującymi wynikami badań biochemicznych w osoczu: bilirubina 1,2-3 mg/dl: 50% zalecanej dawki początkowej; bilirubina >3 mg/dl: 25% zalecanej dawki początkowej. Doksorubicyny nie należy podawać u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Inne szczególne populacje. Można rozważyć zastosowanie zredukowanych dawek początkowych lub dłuższych odstępów pomiędzy cyklami u pacjentów, którzy byli poddani systemowej terapii przeciwnowotworowej lub radioterapii, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów otyłych lub pacjentów z naciekami nowotworowymi w szpiku kostnym.

Uwagi

Droga podania dożylna. Doksorubicynę podaje się w postaci wlewów dożylnych. Roztw. doksorubicyny jest nieaktywny po podaniu doust., nie powinien być także podawany domięśniowo lub dokanałowo. Całkowita dawka doksorubicyny na cykl może się różnić w zależności od wskazania oraz zastosowanego schematu leczenia (np. lek może być podawany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi). Doksorubicynę należy podawać we wlewie dożylnym w 0,9% roztw. sodu chlorku lub 5% roztworze glukozy przez okres nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 10 minut w celu ograniczenia ryzyka zakrzepicy lub wynaczynienia pozażylnego. Nie zaleca się podawania produktu w szybkich wstrzyk. dożylnych (bolus) ze względu na ryzyko wynaczynienia, do którego może dojść nawet w przypadku prawidłowego wkłucia do światła naczynia żylnego potwierdzonego aspiracją krwi.

Działanie

Cytostatyk z grupy antybiotyków antracyklinowych. Doksorubicyna jest lekiem bardziej aktywnym i mniej kardiotoksycznym od substancji wyjściowej - daunorubicyny. Wbudowuje się do nici DNA, powodując jej miejscowe rozerwanie, w wyniku czego dochodzi do szybkiego zatrzymania mitozy i syntezy kwasów nukleinowych. Powoduje także powstawanie aberracji chromosomowych w komórkach. Forma RD (rapid dissolution) jest łatwo rozpuszczalną postacią leku; forma PFS jest postacią gotową do użycia. Po podaniu dożylnym T0,5 jest trójfazowy i wynosi: 12 min., 3,3 h oraz 30 h. Ten bardzo długi T0,5 wynika z wybiórczej kumulacji w tkankach. Jest metabolizowana w wątrobie. Większość podanej dawki (40-50%) jest wydalana z żółcią, a tylko w około 5% z moczem. Lek nie przenika do płynu mózgowo rdzeniowego.

Skład

1 fiol. (5 ml lub 25 ml) zawiera 10 mg lub 50 mg chlorowodorku doksorubicyny.

Interakcje

Preparatu nie należy podawać łącznie z heparyną. Lek można podawać z innymi cytostatykami, nie należy ich jednak mieszać w tej samej strzykawce.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek lub pozostałe składniki preparatu (w tym nadwrażliwość na estry kwasu p-hydroksybenzoesowego). Zahamowanie czynności szpiku. Aktualne lub przebyte uszkodzenie mięśnia sercowego. Ciężka niewydolność wątroby. Ciąża i okres karmienia piersią. Przekroczenie maks. dawki kumulacyjnej dla poszczególnych antracyklin. W stosowaniu dopęcherzowym przeciwwskazaniem jest zwężenie cewki moczowej powstałe w przebiegu guza.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D

Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz A

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.

Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu leczenia należy kontrolować parametry czynności serca (EKG), liczbę krwinek białych, czerwonych i płytkowych, stężenie kwasu moczowego we krwi oraz biochemiczne parametry czynności wątroby i nerek.

Działania niepożądane

Wyłysienie. Nudności, wymioty, biegunka. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka z bolesnymi nadżerkami i owrzodzeniami, zapalenie przełyku i dalszych odcinków przewodu pokarmowego, niekiedy owrzodzenia i martwica jelit. Mielotoksyczność: leukopenia (nadir 10-14 dnia, normalizacja 21 dnia), w mniejszym stopniu małopłytkowość i niedokrwistość. Kardiotoksyczność może wystąpić jako wczesna (obniżenie napięcia zespołu QRS, obniżenie S-T, spłaszczenie T, częstoskurcz zatokowy, zaburzenia rytmu serca) lub kardiomiopatia późna z zastoinową niewydolnością krążenia (trwałe obniżenie napięcia zespołów QRS, przedłużenie przerwy skurczowej, zmniejszenie frakcji wyrzutowej). Kardiotoksyczność wczesna może pojawić się już w kilka minut po podaniu cytostatyku, niezależnie od dawki. Miejscowe reakcje po wynaczynieniu łącznie z martwicą tkanek, stwardnienie naczyń. Zapalenie spojówek, łzawienie. Możliwe jest zabarwienie moczu na kolor czerwony (objaw przemijający po 1-2 dniach i klinicznie nieistotny). Po leczeniu dopęcherzowym: krwiomocz, bolesne i częste oddawanie moczu (przejściowe).

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

ICD-10

Nowotwory

C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C41.9
Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C73
Nowotwór złośliwy tarczycy
C74.9
Nadnercze, umiejscowienie nieokreślone
C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C91.0
Ostra białaczka limfoblastyczna
C92.0
Ostra białaczka szpikowa


Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Adriblastina® PFS

inj. doż. [roztw.]
2 mg/ml
1 fiol. 25 ml

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
38,92

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane