Publikacje
Praktyka kliniczna
Aspekty prawne pracy jako lekarz POZ i lekarz pod nadzorem

Aspekty prawne pracy jako lekarz POZ i lekarz pod nadzorem

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Prawo dotyczące pracy lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej obejmuje różne kwestie takie jak umowy o pracę, odpowiedzialność zawodową i etyka medyczna. Gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące aspektów prawnych pracy jako lekarz pierwszego kontaktu?

Prawo dotyczące POZ reguluje konkretny dokument prawny – Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej [1], w dalszej części nazywana przez nas “ustawą o POZ”. Podkreśla ona znaczenie lekarzy pierwszego kontaktu oraz samej podstawowej opieki zdrowotnej w strukturze opieki zdrowotnej. To POZ jest miejscem pierwszej styczności pacjenta z medykami i „stanowi punkt wejścia pacjentów do systemu opieki zdrowotnej” [1]. Ta specjalna rola POZ została podkreślona w omawianym akcie prawnym, który podlega cyklicznym nowelizacjom – aktualnie obowiązującą wersją jest ta z 7 grudnia 2022 roku.

Zaloguj się

prawo
gabinet-lekarza-poz

Źródła

  1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej(Dz.U.2022.2527)
  2. Pietraszewska-Macheta A. [W:] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Wyd. 3. Wolters Kluwer, Warszawa 2018: s. 83.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2022 r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej –Dz.U.2022 poz.1965 
  5. Zarządzenie Nr 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ 
  6. httts://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8348.html (data dostępu 04.12.2023)
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2226)

Polecane artykuły