Vademecum
Dokumentacja
Kim jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego?

Kim jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to – najprościej rzecz ujmując – lekarz, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pracuje w placówce (u świadczeniodawcy), która taki kontrakt posiada. 

Badania finansowane przez NFZ są podstawowym prawem każdej osoby, która posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jednak aby móc skorzystać z tego typu świadczeń, konieczne jest skierowanie właśnie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku skierowania do szpitala sytuacja jest inna – wówczas skierowanie może wystawić zarówno lekarz z podpisanym kontraktem z NFZ, jak i lekarz w gabinecie prywatnym. 

Kto może zawrzeć umowę z NFZ?

Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zawrzeć różne podmioty, w tym:

 • podmiot wykonujący działalność leczniczą, na przykład szpitale jednodniowe lub prywatne przychodnie, 
 • osoby fizyczne, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, na przykład lekarze czy położne w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 
 • podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,
 • podmiot udzielający opieki farmaceutycznej.

Jak uzyskać kontrakt z NFZ?

Uzyskanie kontraktu z NFZ następuje według ściśle określonej procedury. Istnieją dwie główne metody zawarcia takiej umowy: poprzez konkurs ofert i rokowania. 

Podstawowym trybem jest konkurs ofert, który składa się z części jawnej i niejawnej. Przystąpić do niego może dowolna liczba potencjalnych wykonawców, którzy chcą realizować umowę z funduszem. W trakcie konkursu komisja przeprowadza negocjacje z oferentami w celu ustalenia ilości planowanych świadczeń oraz ich wyceny. 

Z kolei zawarcie umowy na drodze rokowań znajduje zastosowanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach (unieważnienie wcześniejszego postępowania konkursowego, pilna potrzeba zawarcia umowy, ograniczona liczba świadczeniodawców mogących udzielać świadczeń). 

W jaki sposób sprawdzić, czy lekarz ma podpisany kontrakt z NFZ? 

Można to zrobić na dwa sposoby. Jednym z nich jest osobista wizyta w odpowiednim wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Taką informację można uzyskać również poprzez stronę Zintegrowanego Informatora Pacjenta. NFZ zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o każdej podpisanej umowie, uwzględniając jej rodzaj, liczbę, ceny zakupionych świadczeń oraz kwoty maksymalnych zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy. 

Jakie są zasady postępowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego? 

Istnieje szereg zasad wymaganych przez NFZ, których musi przestrzegać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 • Świadczeniodawca pokrywa koszty badań diagnostycznych, na które kieruje pacjenta. W przypadku gdy badanie odbędzie się w innym miejscu lub bez skierowania, jego koszty ponosi pacjent. 
 • Lekarz kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala musi dołączyć wyniki badań diagnostycznych, konsultacje oraz istotne informacje dotyczące leczenia. W przypadku braku możliwości kontynuacji opieki w danej poradni, lekarz może skierować pacjenta do innego specjalisty tej samej dziedziny, uwzględniając dotychczasowe wyniki badań.
 • Lekarz w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do regularnego informowania (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) lekarza kierującego oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o postępach w leczeniu, diagnozie, stosowanych lekach i planowanych wizytach kontrolnych.
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne rozpoczęte przez specjalistę na podstawie przekazanych informacji.
 • Skierowania na dodatkowe lub kontrolne badania diagnostyczne w trakcie leczenia specjalistycznego wystawia lekarz prowadzący to leczenie. W przypadku leczenia szpitalnego, szpital przeprowadza niezbędne badania i konsultacje.
 • W trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, lekarz nie może wystawić mu recept na leki ani zleceń na przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze
 • Po zakończeniu leczenia szpitalnego, szpital wydaje pacjentowi kartę informacyjną zawierającą zalecenia dotyczące dalszej opieki, skierowania na inne świadczenia zdrowotne, recepty na leki, zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz ewentualne zlecenia na transport.

Podsumowując, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, to lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce medycznej, która zawarła kontrakt z Funduszem. Warto pamiętać, że lekarz POZ musi mieć podpisaną umową z NFZ, a co za tym idzie, jest on również lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zaloguj się