Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala HAS-BLED

Skala HAS-BLED

ocena ryzyka krwawienia (migotanie przedsionków)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator skali HAS-BLED służy do oceny ryzyka krwawień u chorych z migotaniem przedsionków w trakcie terapii przeciwkrzepliwej antagonistami witaminy K. Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie kardiologii.

Interpretacja

Punkty
≥3
Ryzyko krwawienia duże, pacjent wymaga regularnej kontroli, częstej i dokładnej obserwacji
Punkty
0–2
Ryzyko krwawienia małe lub pośrednie

Fizjologia

Większość pacjentów z migotaniem przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) wymaga leczenia przeciwzakrzepowego, ponieważ ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest znacząco wyższe niż ryzyko powikłań krwotocznych. Doustne leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z AF wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnego krwawienia. Za poważne krwawienie uznawane są m.in. objawowe krwawienie w krytycznym obszarze lub narządzie (wewnątrzczaszkowe, wewnątrzrdzeniowe, do worka osierdziowego) oraz krwawienie, któremu towarzyszy zmniejszenie stężenia hemoglobiny o ≥2 g/dl lub prowadzące do przetoczenia krwi.

Parametry

Do oceny wskaźnika HAS-BLED wykorzystujemy:

  • H (Hypertension) - nadciśnienie tętnicze lub SBP>160 mmHg     
  • A (Abnormal renal function) - nieprawidłowa funkcja nerek, przewlekła di dializoterapia, stan po przeszczepieniu nerki lub stężenie kreatyniny w surowicy >200 µmol/l (2.26 mg/dl) 1pkt; 
  • A (Abnormal liver function) - nieprawidłowa funkcja wątroby, przewlekła choroba wątroby (np. marskość) lub cechy biochemiczne istotnego uszkodzenia wątroby (np. bilirubina >2 × ggn + ALT/AST/fosfataza zasadowa >3 × ggn),
  • S (Stroke) - udar mózgu,
  • B (Bleeding) - predyspozycja do krwawień, krwawienie w wywiadzie i/lub predyspozycja do krwawień (np. skaza krwotoczna, niedokrwistość itd.),
  • L (Labile INRs) - niestabilne wartości INR, wahające się duże wartości lub często poza przedziałem terapeutycznym (np. >40% oznaczeń),
  • E (Elderly) - wiek >65 r.ż.,

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I48
Migotanie i trzepotanie przedsionków

Źródła

  1. Bleeding in anticoagulated patients with atrial fibrillation: practical considerationsprof. dr hab. n. med. Anetta Undas, dr n. med. Leszek Drabik, prof. Tatjana PotparaPolish Archives of Internal Medicine, 2020; 130: 47–58
  2. Schulman S., Kearon C.; Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. Thromb. Haemost., 2005; 3: 692–694
  3. Powikłania krwotoczne u pacjentów z migotaniem przedsionków — ocena ryzyka, praktyczna realizacja wytycznych, Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-KapłonPoradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsza tachyartymia nadkomorowa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się