• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Cerebrolysin

inf. doż./inj. [roztw.]
215,2 mg/ml
10 amp. 1 ml

Cena i refundacja

100%
39,25
Eksploruj
Zobacz inne warianty (3)
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Lek wspomagający w terapii zespołów organicznych, w tym otępiennych, o łagodnym nasileniu.

Dawkowanie

Można podawać pojedyncze dawki do 50 ml, ale zalecane jest zastosowanie pełnego cyklu terapii. Zalecane leczenie obejmuje codzienne podawanie leku łącznie przez 10-20 dni. Zalecana dawka dobowa: W terapii zespołów organicznych, w tym otępiennych, o łagodnym nasileniu stosuje się zwykle dawkę dobową 5-30 ml. Cykl leczenia można powtarzać, aż do momentu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć 2-3x/tyg. Pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia.

Uwagi

Można podawać dawki do 5 ml domięśniowo (im.) i do 10 ml nierozcieńczonego roztworu dożylnie (iv.). Dawki od 10 ml do maks. 50 ml są zalecane wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym, po rozcieńczeniu zalecanym, standardowym roztworem do infuzji. Czas trwania wlewu powinien wynosić 15-60 minut. Badano zgodność roztw., w czasie 24 h w temperaturze pokojowej z dostępem światła, z następującymi standardowymi roztw. do infuzji: 0,9% roztw. chlorku sodu (9 mg NaCl/ml), płyn Ringera (Na+ 153,98 mmol/l, Ca+ 2,74 mmol/l, K+ 4,02 mmol/l, Cl- 163,48 mmol/l), 5% roztw. glukozy. Wit. oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z produktem, jednak nie należy ich mieszać z roztw. produktu w jednej strzykawce.

Działanie

Frakcja peptydów proteolitycznych pochodzących z mózgu świni stymuluje różnicowanie komórek, wspomaga czynność neuronów oraz pobudza procesy ochronne i naprawcze. W badaniach na zwierzętach produkt oddziałuje bezpośrednio na plastyczność neuronalną i synaptyczną, poprawiając zdolność do uczenia się. Zostało to wykazane u młodych, dorosłych oraz starych zwierząt z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi. W modelach niedokrwienia mózgu produku powodował: zmniejszenie obszaru martwicy niedokrwiennej, zahamowanie powstawania obrzęków, stabilizację mikrokrążenia, podwajanie wskaźnika przeżywalności oraz normalizację zaburzeń neurologicznych związanych ze zmianami chorobowymi oraz ograniczeniami w procesie uczenia się. Korzystne działanie uzyskano również w modelu choroby Alzheimera. Oprócz bezpośredniego działania na neurony, produkt wydaje się istotnie zwiększać liczbę cząsteczek transportujących glukozę przez barierę krew-mózg, tym samym wyrównując deficyt energetyczny związany z chorobą.

Skład

1 ml roztw. wodnego zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów - cerebrolizynę, otrzymaną z mózgu świni-cerebrolizyny.

Interakcje

Na podstawie profilu farmakologicznego produktu zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe działanie addytywne w przypadku równoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO. W takich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawki leku przeciwdepresyjnego. Nie należy mieszać w jednej infuzji roztw. produktu ze zrównoważonymi roztw. aminokwasów. Wit. oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z produktem, jednak nie należy ich mieszać z roztw. produktu w jednej strzykawce.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Padaczka (szczególnie z napadami drgawek typu grand mal). Stosowanie produktu może powodować zwiększenie częstości napadów drgawek. Ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: chorób alergicznych, jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO. Badania kliniczne nad produktem nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dlatego podczas leczenia należy unikać wykonywania tych czynności.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (rzadko) brak apetytu. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) pożądane działanie aktywujące było również związane z pobudzeniem (agresja, splątanie, bezsenność). Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) zbyt szybkie wstrzyknięcie produktu może powodować zawroty głowy; (bardzo rzadko) donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia napadów padaczkowych typu grand mal i drgawek po podaniu produktu. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) zbyt szybkie wstrzyknięcie produktu może powodować palpitacje lub arytmie. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) niestrawność, biegunka, zaparcia, wymioty i nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) zbyt szybkie wstrzyknięcie może powodować uczucie gorąca lub pocenie się, świąd. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo rzadko) zgłaszano przypadki reakcji w miejscu podania, takich jak rumień i uczucie pieczenia. W jednym badaniu po zastosowaniu produktu zgłaszano rzadkie przypadki hiperwentylacji, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego, uczucia zmęczenia, drżenia, depresji, apatii, senność oraz objawy grypy (np. uczucie zimna, kaszel, infekcje dróg oddechowych). Ponieważ produkt jest stosowany u osób w podeszłym wieku, a wymienione powyżej działania niepożądane są typowe dla tej populacji pacjentów, można je obserwować również w przypadku nieprzyjmowania leku.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wskazują na toksyczny wpływ na reprodukcję. Nie ma dostępnych danych odnoszących się do ludzi. Dlatego w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią produkt należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej z jego stosowania.

Przedawkowanie

Nie są znane przypadki niekorzystnego wpływu na zdrowie spowodowanego przedawkowaniem lub zatruciem. Brak odtrutki. Jeśli jest to konieczne należy zastosować leczenie objawowe.

ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00
Otępienie w chorobie Alzheimera
F01
Otępienie naczyniowe
F03
Otępienie nieokreślone
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Cerebrolysin

inf. doż./inj. [roztw.]
215,2 mg/ml
10 amp. 1 ml

Cena i refundacja

100%
39,25

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Najczęstsza przyczyna otępienia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Szybka męczliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z pamięcią
Zapisuję
Zapisz
Zapisane