Encyklopedia rezydentur
Transplantologia kliniczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii klinicznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Transplantologia kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii klinicznej organizowane przez CMKP
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie transplantologii klinicznej wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii i urologii dzięcięcej.

Czas trwania specjalizacji 

2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie/12 dni roboczych)

Czy transplantologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Łączny czas trwania szkolenia 2 lata

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Wariant A - dla lekarzy zajmujących się przeszczepianiem narządów

Wybrać go mogą lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii  klatki piersiowej, kardiochirurgii, urologii, urologii  dziecięcej,  chorobach  wewnętrznych,  chorobach zakaźnych, pediatrii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii i nefrologii dziecięcej.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Staże kierunkowe: 

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
“Staż podstawowy w zakresie  transplantologii”**
78 tygodni (390 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
“Staż kierunkowy w pracowni HLA i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”
3 dni robocze
„Przeszczepianie szpiku”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min

**Różne miejsca odbywania stażu podstawowego w zależności od wykonywanej wcześniej specjalizacji (zabiegowa/zachowawcza)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz  i  liczba  procedur  medycznych  i  zabiegów,  w  których  lekarz  ma  obowiązek uczestniczyć i które ma obowiązek samodzielnie wykonać:

Lekarze specjalności zabiegowych:

 • aktywny udział w 20 pobraniach wielonarządowych, w tym w połowie jako główny operator;
 • aktywny udział w przeszczepieniu minimum 40 nerek, w tym w połowie jako główny operator i w połowie jako pierwsza asysta (dla chirurgów przeszczepiających nerki);
 • aktywny  udział  w  przeszczepieniu  15  wątrób,  z  czego  5  jako  główny  operator, w pozostałych jako pierwsza asysta (dla chirurgów przeszczepiających wątrobę);
 • aktywny udział (asysta) w pobraniu i przeszczepieniu jednej trzustki (dla chirurgów przeszczepiających narządy jamy brzusznej);
 • aktywny udział w pobraniu i przeszczepieniu 15 serc, z czego 5 jako główny operator (dla kardiochirurgów);
 • aktywny udział w pobraniu i przeszczepieniu 10 płuc, z czego 5 jako główny operator (dla chirurgów zajmujących się przeszczepieniem płuca).

Lekarze specjalności zachowawczych:

 • leczenie chorego po transplantacji narządów;
 • leczenie immunosupresyjne;
 • umiejętność  rozpoznawania  i leczenia wczesnych oraz odległych powikłań po przeszczepieniu narządów;
 • udział w wykonywaniu biopsji nerki, wątroby lub (dla lekarzy kardiologów) serca.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Wprowadzenie do specjalizacji  w dziedzinie transplantologii klinicznej. Zasady pobierania, przeszczepiania i alokacji narządów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy chirurgii transplantacyjnej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dobór immunologiczny”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Patomorfologia narządu przeszczepionego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Problemy onkologiczne  w  przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Wskazania do transplantacji szpiku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Pobieranie  komórek krwiotwórczych i przygotowanie do transplantacji”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Profilaktyka, diagnostyka i leczenie choroby przeszczep  przeciw gospodarzowi (GvH)”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”(cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Wariant B - dla lekarzy zajmujących się przeszczepianiem komórek krwiotwórczych

Wariant ten przewidziany jest głównie dla lekarzy zatrudnionych w oddziałach wykonujących  przeszczepienia autologiczne i allogeniczne komórek krwiotwórczych posiadających już umiejętności praktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zabiegów i w opiece  po  przeszczepieniu. Kandydaci powinni posiadać specjalizację podstawową z chorób wewnętrznych, pediatrii, hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej i  udokumentowane doświadczenie w zakresie hematologii, onkologii lub immunologii klinicznej.

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
“Transplantologia komórek krwiotwórczych”
67 tygodni (335 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
“Pracownia zgodności tkankowej (immunogenetycznej)”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Ośrodek poszukiwania dawców”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Bank komórek krwiotwórczych”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Oddział przeszczepów narządów unaczynionych”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Ośrodek dawców szpiku (ODS)”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Poradnia transplantacyjna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz  i  liczba  procedur  medycznych  i  zabiegów,  w  których  lekarz  ma  obowiązek uczestniczyć:

 • czynny udział w co najmniej 25 pobraniach szpiku potwierdzony wypisem z książki operacyjnej;
 • udokumentowane wykonanie co najmniej  30  leukaferezy lub znajomość techniki i odbycie dwutygodniowego szkolenia w pracowni cytaferezy;
 • udokumentowany  współudział  w  wykonaniu  przeszczepienia i prowadzeniu co najmniej 15 pacjentów po autotransplantacji i 15 po allotransplantacji;
 • udział w jednej akcji rekrutacji  potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku/komórek krwiotwórczych.

Wykaz i liczba świadczeń specjalistycznych, które lekarz ma wykonać

 • co najmniej 100 godzin pracy w poradni przeszczepowej przy akredytowanej jednostce;
 • udział w co najmniej 10 posiedzeniach zespołu kwalifikującego do przeszczepienia. 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. Zasady pobierania,   przeszczepiania  i alokacji narządów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wskazania do transplantacji szpiku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Pobieranie komórek   krwiotwórczych i przygotowanie do transplantacji”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Profilaktyka, diagnostyka i leczenie  choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvH)”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Patomorfologia przeszczepiania komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Warsztaty transplantacji szpiku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Podstawy chirurgii transplantacyjnej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dobór immunologiczny”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Patomorfologia narządu przeszczepionego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Problemy onkologiczne  w przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”(cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Wariant A - dla lekarzy zajmujących się przeszczepianiem narządów

W dziedzinie transplantologii klinicznej (wariant A) szkolenie specjalizacyjne mogą odbywać lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w specjalnościach zabiegowych: w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, kardiochirurgii, urologii, urologii dziecięcej i w specjalnościach zachowawczych: w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, gastroenterologii dziecięcej, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej i pediatrii.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu Czas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinietransplantologii klinicznej. Zasady pobierania, przeszczepianiai alokacji narządów
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy chirurgii transplantacyjnej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dobór immunologiczny”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórekkrwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Patomorfologia narządu przeszczepionego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Problemy onkologiczne w przeszczepianiu komórek, tkaneki narządów”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Standardy postępowania w przeszczepianiu komórekkrwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący) „Transplantologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażu Czas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie transplantologii (dla lekarzy specjalnościzabiegowych)
80 tygodni (400 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż podstawowy w zakresie transplantologii (dla lekarzy specjalnościzachowawczych)
80 tygodni (400 dni roboczych)
Staż kierunkowy w pracowni HLA
1 dzień roboczy
Staż kierunkowy w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnymds. Transplantacji „Poltransplant”
1 dzień roboczy
Staż kierunkowy w oddziale przeszczepiania szpiku
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Lekarze specjalności zabiegowych:

Procedura Kod AKod B
Dla wszystkich specjalności zabiegowych
pobranie wielonarządowe
10
10
Dla chirurgów przeszczepiających nerki
. transplantacja nerki lub/i trzustki
5
15
transplantacja wątroby
0
3
transplantacja serca lub płuca
0
2
Dla chirurgów przeszczepiających wątrobę
transplantacja wątroby
3
10
. transplantacja nerki lub/i trzustki
0
3
transplantacja serca lub płuca
0
2
Dla kardiochirurgów przeszczepiających serce
transplantacja serca
3
9
transplantacja płuca 
0
2
transplantacja nerki lub/i trzustki
0
2
transplantacja wątroby
0
2
Zabiegi dla torakochirurgówi kardiochirurgów przeszczepiających płuca
transplantacja płuca
3
7
transplantacja serca 
0
4
transplantacja nerki lub/i trzustki
0
2
transplantacja wątroby
0
2

Lekarze specjalności zachowawczych:

Procedura Kod AKod B
udział w kwalifikacji, dyskwalifikacji i koordynacjidawców
5
15
udział w kwalifikacji, dyskwalifikacji i koordynacjibiorców
5
15
udział w biopsjach dwóch różnych przeszczepionychnarządów
3
7
USG Doppler dwóch różnych przeszczepionychnarządów
5
5
prowadzenie pacjentów po transplantacji dwóchróżnych narządów z leczeniem immunosupresyjnym
10
10
leczenie pacjentów po transplantacji dwóch różnychnarządów z powodu wczesnych oraz odległychpowikłań
5
5
interpretacja wyników badań obrazowych dwóchróżnych przeszczepionych narządów
5
5
operacja przeszczepienia trzech różnych narządów
0
3

Wariant B - dla lekarzy zajmujących się przeszczepianiem komórek krwiotwórczych

W dziedzinie transplantologii klinicznej (wariant B) szkolenie specjalizacyjne mogąodbywać lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedziniehematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu Czas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinietransplantologii klinicznej. Zasady pobierania, przeszczepianiai alokacji narządów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy chirurgii transplantacyjnej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dobór immunologiczny”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
 „Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórekkrwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Patomorfologia narządu przeszczepionego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Problemy onkologiczne w przeszczepianiu komórek, tkaneki narządów”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
 „Standardy postępowania w przeszczepianiu komórekkrwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Dobór immunogenetyczny dawcy i pobieranie komórekkrwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Patomorfologia przeszczepiania komórek krwiotwórczych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Warsztaty transplantacji szpiku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący) „Transplantologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie transplantologii komórek krwiotwórczych
69 tygodni (345 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w pracowni zgodności tkankowej(immunogenetycznej)
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku poszukiwania dawców
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w pracowni cytaferez
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w banku komórek krwiotwórczych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale przeszczepów narządów unaczynionych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku dawców szpiku (ODS)
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni transplantacyjnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Procedura Kod A Kod B
kwalifikacja biorców do przeszczepu
5
10
wykonanie autotransplantacji
5
10
wykonanie allotransplantacji
5
10

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Procedura Kod AKod B
kwalifikacja zdrowego dawcy
7
15
kwalifikacja biorcy do autotransplantacji
5
10
kwalifikacja biorcy do allotransplantacji
5
10
pobieranie komórek macierzystych ze szpiku
3
5
wykonanie leukaferezy
10
10
prowadzenie pacjentów po autotransplantacji
5
10
prowadzenie pacjentów po allotransplantacji
5
10
akcja rekrutacji potencjalnych dawców szpiku/komórekkrwiotwórczych
0
1

Przykładowe kursy doskonalące dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii klinicznej organizowane przez CMKP

 • Podstawy transplantacji trzustki

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów transplantologii klinicznej: 577* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i TransplantacyjnejWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Nowogrodzka 59,
02-006 Warszawa"
tel. 22 502 17 84

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie transplantologii klinicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego lekarz:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych;
 • aktywnie uczestniczyć w:
  • co najmniej jednym Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz jednym zjeździe Federacji Polskich Ośrodków Transplantacji Szpiku;
  • międzynarodowych zjazdach i szkoleniach dotyczących transplantacji komórek krwiotwórczych lub obejmujących te zagadnienia – zalecane.
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji z zakresu transplantologii, immunologii klinicznej, immunogenetyki lub transplantacji szpiku.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie  transplantologii klinicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie transplantologii klinicznej

 • COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical–therapeutic staging proposal; PMID; 32362390
 • The Banff 2017 Kidney Meeting Report: Revised diagnostic criteria for chronic active T cell–mediated rejection, antibody‐mediated rejection, and prospects for integrative endpoints for next‐generation clinical trials; PMID: 29243394
 • ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells; PMID: 30592986

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Referencje

Zaloguj się