Encyklopedia rezydentur
Hipertensjologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z hipertensjologii organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego
  • Wydarzenia
  • Referencje

Hipertensjologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z hipertensjologii organizowane przez CMKP 
 5. Sytuacja na rynku pracy
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie hipertensjologii wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin: chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii.

Czas trwania specjalizacji 

2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Czy hipertensjologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Łączny czas trwania szkolenia 2 lata

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Według nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji. Nie zostało to jednak uwzględnione w programie specjalizacji, według którego dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii”
4 dni (32 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w hipertensjologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Leczenie nadciśnienia tętniczego”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępowanie we wtórnych postaciach nadciśnienia tętniczego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Problemy onkologiczne w hipertensjologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie hipertensjologii
61 tygodni (305 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii 
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać lub,w których ma uczestniczyć jako pierwsza asysta.

Procedura - samodzielnieLiczba 
całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego 
200
badanie dna oka
50
interpretacja wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i izotopowychstosowanych w hipertensjologii 
200
kompleksowa diagnostyka nadciśnienia opornego
150
Procedura - pierwsza asysta
badanie ultrasonograficzne tt. szyjnych
20
ocena szybkości fali tętna 
40
ocena wskaźnika kostka-ramię 
20
badanie holterowskie EKG 
20
badanie echokardiograficzne serca
40
badanie koronarograficzne
30
badanie ultrasonograficzne nerek i nadnerczy
20
badanie ultrasonograficzne tt. nerkowych
20
obrazowanie za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego stosowane w diagnostyce nadciśnienia tętniczego 
20
arteriografia tt. nerkowych
20
zabiegi stosowane w leczeniu nadciśnienia wtórnego i opornego
30
polisomnografia
20
zabiegi hemodializy
20
programy edukacyjne dla chorych
10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł specjalistyczny 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający:„Hipertensjologia”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnegoi chorób współistniejących”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Nadciśnienie tętnicze u kobiet”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Postępowanie we wtórnych postaciach nadciśnieniatętniczego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Hipertensjologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie hipertensjologii
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie nadciśnienia tętniczego wtórnego
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nadciśnienia tętniczego opornegoi trudnego w leczeniu
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego
40
0
interpretacja wyników badań stosowanych w hipertensjologii
40
0
całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego
60
0
interpretacja wyników badań laboratoryjnych iradiologicznych stosowanych w hipertensjologii
40
0
badanie dna oka
0
10
badanie ultrasonograficzne tt. szyjnych
0
15
badanie ultrasonograficzne nerek
0
15
badanie ultrasonograficzne tt. nerkowych
0
15
obrazowanie za pomocą tomografii komputerowej irezonansu magnetycznego stosowane w diagnostycenadciśnienia tętniczego
0
15
arteriografia / zabiegi na tt. nerkowych
0
5
cewnikowanie żył nadnerczowych
0
5
interpretacja domowych pomiarów ciśnienia tętniczego
20
0
kompleksowa diagnostyka nadciśnienia opornego
20
0
polisomnografia
0
10
badanie elektrokardiograficzne
50
0
uczestniczenie w leczeniu stanów ostrych, między innymiostrego zespołu wieńcowego, ostrej niewydolnościlewokomorowej, zaburzeń rytmu serca oraz zatrzymaniakrążenia
0
20
badanie holterowskie EKG
0
10
badanie echokardiograficzne
0
20
tomografia komputerowa serca i naczyń
0
20
rezonans magnetyczny serca
0
20
próba pionizacyjna
2
0
zabiegi hemodializy
0
10
interpretacja wyników badań laboratoryjnych,radiologicznych i izotopowych stosowanych w endokrynologii
40
0
programy edukacyjne dla chorych dotyczące diety wzaburzeniach gospodarki węglowodanowej
0
10

Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z hipertensjologii organizowane przez CMKP 

 • Podstawy immunologii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/  (ostatni dostęp 26.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów hipertensjologii: 385* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z hipertensjologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii

Prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Tel. 22 343 43 39

Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie hipertensjologii. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie hipertensjologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego lekarz:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodni + 2 dni/12 dni roboczych;
 • jest zobowiązany wziąć udział (potwierdzony certyfikatem uczestnictwa) w trzech naukowych konferencjach naukowych z zakresu hipertensjologii oraz do czynnego udziału w posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie hipertensjologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie hipertensjologii

 • “The clinical toxicology of carbon monoxide”, PMID: 12679050
 • “American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on the Treatment of Methanol Poisoning”, PMID: 12216995
 • “Organophosphate Pesticides: Biochemistry and Clinical Toxicology”, PMID: 11805735
 • “Use of N-acetylcysteine in clinical toxicology”, PMID: 1928204

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie hipertensjologii.

Referencje

Zaloguj się