Encyklopedia rezydentur
Epidemiologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Epidemiologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (209 tygodni / 1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni / 24 dni robocze).

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (208 tygodni +4 dni / 1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni / 24 dni robocze).

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
bc
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
lubelskie
74.16%
-
-
56.37%
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
bc
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
72.6%
66.83%
74.04%
55.77%
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
lubelskie
1
-
-
6
5
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
1
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
5
3
0
6
3
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa- progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
bc
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
bc
82.06%
-
86.99%
bc
59.79%
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
64.62%
bc
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
60.58%
70.1%
bc
61.54%
70.2%
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa- liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
1
1
-
3
3
4
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
1
1
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
5
1
1
3
3
5
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy epidemiologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji z epidemiologii”
5 dni / 40 h dyd.*
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Epidemiologia chorób zakaźnych”
4 dni / 32 h dyd.
„Problemy onkologiczne w epidemiologii"
2 dni / 16 h dyd.
„Biostatystyka”
4 dni / 32 h dyd.
„Epidemiologia chorób niezakaźnych z elementami epidemiologiiśrodowiskowej”
5 dni / 40 h dyd.
„Bioterroryzm i epidemiologiczne aspekty wojskowej służby zdrowia”
,,Ratownictwo medyczne”
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowyi sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przezkierownika kursu.
,,Zdrowie publiczne”
8 dni / 64 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwiumz zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przez kierownika kursu
,,Prawo medyczne”
3 dni / 24 h dyd.

*godzina dydaktyczna (h dyd.) = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie epidemiologii
  138 tygodni  / 690 dni  roboczych*
  kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny lub w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej
   8 tygodni / 40  dni roboczych*
   kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
   Staż kierunkowy w zakładzie statystyki medycznej (lub równoważnym) 
     Staż kierunkowy w zakresie epidemiologii żywienia, bezpieczeństwa żywnościi chorób dietozależnych
   3 tygodnie / 15  dni roboczych
   Staż kierunkowy w jednostce (zakładzie/katedrze/instytucie) uczelni medycznej lub instytutu naukowo-badawczego prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie zdrowia publicznego
   8 tygodni / 40  dni roboczych
   Staż kierunkowy w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych w szpitalnym komitecie kontroli zakażeń zakładowych lub w szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym
   2 tygodnie / 10 dni roboczych

   *dzień roboczy = 7h35min
   **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza procedur medycznych objętych programem stażu.

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Program specjalizacji z epidemiologii nie zawiera wykazu procedur i zabiegów medycznych, w których lekarz ma obowiązek uczestniczyć. 

   Warto jednak zapoznać się z listą wymaganych umiejętności praktycznych, według których lekarz powinien wykazać się następującymi zdolnościami:

   • prawidłowe postawienie problemu epidemiologicznego;
   • dobór odpowiedniego typu badania w zależności od opracowywanego problemu epidemiologicznego
   • przygotowanie standardowego protokołu badawczego ze wszystkimi jego składowymi;
   • przeprowadzenie reprezentatywnego doboru badanych;
   • opracowanie i przygotowanie bazy danych, wraz z procedurą kodowania zmiennych ilościowych i jakościowych;
   • identyfikacja i analiza błędów przypadkowych i systematycznych, ograniczenie ich skutków w badaniach epidemiologicznych;
   • wybór właściwej metody analizy danych;
   • przeprowadzenie kompletnej analizy danych, włącznie z wykorzystaniem podstawowych technik analizy wielu zmiennych (regresja liniowa, regresja logistyczna);
   • interpretacja wyników analizy przyczynowo-skutkowej; 
   • opracowanie standardowego raportu z przeprowadzonego badania; 
   • skuteczne i zrozumiałe dla właściwego odbiorcy komunikowanie wyników badania;
   • pozyskanie i wykorzystanie wtórnych danych epidemiologicznych, danych demograficznych i socjologicznych;
   • prowadzenie postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania ważniejszych chorób zakaźnych, w szczególności unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia, zwiększania odporności;
   • rozpoznanie i opracowanie ogniska epidemicznego;
   • przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem epidemii w czasie katastrof;
   • rozpoznanie epidemii oraz zasad postępowania w czasie epidemii;
   • przeprowadzenie postępowania przeciwepidemicznego w przypadku zawleczenia choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej lub zamachu bioterrorystycznego; 
   • ocena jakości systemu nadzoru epidemiologicznego;
   • zapobieganie zakażeniom szpitalnym i ich zwalczanie;
   • planowanie i przeprowadzanie programów profilaktycznych z zakresu żywienia;
   • przeprowadzenie oceny skuteczności populacyjnych programów profilaktycznych i interwencyjnych z zakresu zdrowia publicznego;
   • przeprowadzenie dochodzenia środowiskowego w celu wykrycia środowiskowego czynnika narażenia i komunikowanie środowiskowego ryzyka zdrowotnego;
   • zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena badania przesiewowego;
   • identyfikacja głównych problemów zdrowotnych swoistych dla kobiet w poszczególnych grupach wieku oraz dla kobiet ciężarnych i noworodków, identyfikacja głównych uwarunkowań tych problemów;
   • znajomość najważniejszych aspektów opieki medycznej nad ciężarną i noworodkiem;
   •  przygotowanie standardowego wniosku o finansowanie programu badawczego z budżetu Narodowego Centrum Nauki;
   • przygotowanie artykułu naukowego zgodnie z wymogami redakcyjnymi recenzowanych czasopism naukowych w dziedzinie epidemiologii;
   • krytyczna ocena artykułu naukowego;
   • znajomość zasad medycyny opartej na dowodach;
   • zgłoszenie protokołu badawczego do Rzecznika Ochrony Danych Osobowych;
   • przygotowanie wniosku zgłaszającego badanie do oceny przez komisję bioetyczną
   • rozpoznawanie rodzajów bólu, ocena klinicznej (w tym ilościowa i jakościowa) oraz nabycie wiedzy na temat aktualnych zasad leczenia bólu wg WHO.

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych

   Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

   Nazwa kursu
   Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
    „Wprowadzenie do specjalizacji
   z epidemiologii”
   (Kurs wprowadzający)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   Potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
   „Epidemiologia chorób zakaźnych”
   4 dni (32 godziny dydaktyczne)
   „Problemy onkologiczne w epidemiologii"
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Biostatystyka”
   4 dni (32 godziny dydaktyczne)
   „Epidemiologia chorób niezakaźnych z elementami
   epidemiologii środowiskowej”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Epidemiologia(kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

   StażCzas trwania
   Forma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie epidemiologii
   138 tygodni (690 dni roboczych)
   złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych
   programem stażu podstawowego.

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych
   w:– Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
   – Państwowego Zakładu Higieny
   – Państwowego Instytutu Badawczego lub w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego.
   Staż kierunkowy w zakładzie statystyki medycznej (lub równoważnym)
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie epidemiologii żywienia, bezpieczeństwa
   żywności i chorób dietozależnych
   3 tygodnie (15 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w jednostce (zakładzie/katedrze/instytucie) uczelni
   medycznej lub instytutu naukowo-badawczego prowadzącej
   działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie zdrowia publicznego
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych w szpitalnym
   komitecie kontroli zakażeń zakładowych lub w szpitalnym
   laboratorium mikrobiologicznym
   4 tygodnie (20 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Program specjalizacji z epidemiologii nie zawiera wykazu procedur i zabiegów medycznych, w których lekarz ma obowiązek uczestniczyć. 

   Warto jednak zapoznać się z listą wymaganych umiejętności praktycznych, według których lekarz powinien wykazać się następującymi zdolnościami:

   prawidłowego postawienia problemu epidemiologicznego;
   doboru odpowiedniego typu badania w zależności od opracowywanego

   • Prawidłowego postawienia problemu epidemiologicznego
   • Doboru odpowiedniego typu badania w zależności od opracowywanego problemu epidemiologicznego
   • Przygotowania standardowego protokołu badawczego ze wszystkimi jego
    składowymi
   • Przeprowadzenia reprezentatywnego doboru badanych
   • Opracowania i przygotowania bazy danych, wraz z procedurą kodowania
    zmiennych ilościowych i jakościowych
   • Przeprowadzenia reprezentatywnego doboru badanych
   • Wyboru właściwej metody analizy danych
   • Przeprowadzenia kompletnej analizy danych, włącznie z wykorzystaniem
    podstawowych technik analizy wielu zmiennych (regresja liniowa, regresja
    logistyczna)
   • Interpretacji wyników analizy przyczynowo- skutkowej
   • Opracowania standardowego raportu z przeprowadzonego badania;
   • Skutecznego i zrozumiałego dla właściwego odbiorcy komunikowania wyników
    badania
   • Pozyskania i wykorzystania wtórnych danych epidemiologicznych, danych
    demograficznych i socjologicznych
   • Prowadzenia postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania
    ważniejszych chorób zakaźnych, w szczególności unieszkodliwienia źródeł
    zakażenia, przecięcia dróg szerzenia, zwiększania odporności
   • Rozpoznania i opracowania ogniska epidemicznego;
   • Przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem epidemii w czasie katastrof;
   • Rozpoznania epidemii oraz zasad postępowania w czasie epidemii;
   • Przeprowadzenia postępowania przeciwepidemicznego w przypadku
    zawleczenia choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej lub zamachu
    bioterrorystycznego;
   • Oceny jakości systemu nadzoru epidemiologicznego;
   • Zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania;
   • Planowania i przeprowadzania programów profilaktycznych z zakresu
    żywienia
   • Przeprowadzenia oceny skuteczności populacyjnych programów
    profilaktycznych i interwencyjnych z zakresu zdrowia publicznego
   • Przeprowadzenia dochodzenia środowiskowego w celu wykrycia
    środowiskowego czynnika narażenia i komunikowania środowiskowego ryzyka
    zdrowotnego;
   • Zaplanowania, przeprowadzenia i oceny badania przesiewowego
   • Identyfikacji głównych problemów zdrowotnych swoistych dla kobiet
    w poszczególnych grupach wieku oraz dla kobiet ciężarnych i noworodków,
    identyfikacji głównych uwarunkowań tych problemów
   • Określenia najważniejszych aspektów opieki medycznej nad ciężarną
    i noworodkiem
   • Przygotowania standardowego wniosku o finansowanie programu
    badawczego z budżetu Narodowego Centrum Nauki
   • Przygotowania artykułu naukowego zgodnie z wymogami redakcyjnymi
    recenzowanych czasopism naukowych w dziedzinie epidemiologii;
   • Krytycznej oceny artykułu naukowego;
   • Zgłoszenia protokołu badawczego do Inspektora Ochrony Danych
    Osobowych
   • Przygotowania wniosku zgłaszającego badanie do oceny przez komisję
    bioetyczną

   Sytuacja na rynku pracy 

   • Liczba specjalistów epidemiologii: 246* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z epidemiologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]
    • po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • za zgodą kierownika specjalizacji

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii

   Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
   Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
   ul. Chocimska 2400-791 Warszawa
   Tel .: (22) 54-21-386e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie epidemiologii.

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 4 tygodnie +4 dni / 24 dni robocze (6 dni w każdym roku specjalizacji);
   • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji; 
   • powinien uczestniczyć co najmniej jeden raz w roku w krajowym lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Epidemiologiczne i Lekarzy Chorób Zakaźnych i inne towarzystwa zajmujące się problematyką epidemiologiczną.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie epidemiologii

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie epidemiologii

   • ,,Epidemiology of Parkinson's disease”, PMID: 28150045
   • ,,The epidemiology and impact of traumatic brain injury: a brief overview”, PMID: 16983222

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie epidemiologii.

   Referencje

   Zaloguj się