• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Gasprid®

tabl.
5 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
14,83
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Jedzenie
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Dorośli: leczenie ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastroparesis), gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Dawkowanie

Produkt przeznaczony jest tylko dla dorosłych. Leczenie produktem leczniczym powinno być rozpoczęte w warunkach szpitalnych oraz ściśle monitorowane przez lekarza specjalistę, doświadczonego w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastroparesis). Produkt należy podawać na 15 min. przed posiłkiem i najlepiej przed udaniem się na spoczynek, (gdy konieczne jest podanie czwartej dawki leku), popijając płynem. Zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 10 mg 3-4x/dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 40 mg/dobę. Produktu leczniczego nie należy popijać sokiem grejpfrutowym. Stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym. Osoby w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku, ze względu na umiarkowane wydłużenie T0,5, stężenie leku w surowicy krwi w stanie stacjonarnym jest większe. Niemniej, terapeutyczne dawki leku są podobne do stosowanych u młodszych pacjentów. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie o połowę dawki dobowej.

Uwagi

Produktu leczniczego nie należy popijać sokiem grejpfrutowym. Lek należy stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym.

Działanie

Badania in vitro wykazały, że cyzapryd jest agonistą receptora serotoninowego (5-HT4). Cyzapryd pobudza motorykę przewodu pokarmowego. Mechanizm działania cyzaprydu wiąże się głównie z nasileniem fizjologicznego uwalniania acetylocholiny ze splotów nerwowych błony mięśniowej jelita. Cyzapryd nie pobudza receptorów muskarynowych i nikotynowych, nie hamuje też aktywności acetylocholinoesterazy. W dawkach terapeutycznych, cyzapryd nie blokuje receptorów dopaminergicznych.

Skład

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg cyzaprydu w postaci cyzaprydu jednowodnego.

Interakcje

Lek wpływa na właściwości farmakokinetyczne digoksyny i propranololu. Przeciwwskazania do jednoczesnego stosowania. Cyzapryd jest metabolizowany głównie przez CYP 3A4. Jednocześnie, doustne lub pozajelitowe stosowanie leków silnie hamujących aktywność CYP 3A4, prowadzić może do zwiększenia stężenia cyzaprydu w surowicy krwi, powodując w następstwie zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca, jak: częstoskurcz komorowy, migotanie komór, częstoskurcz komorowy typu: „torsades de pointes”. Dlatego też, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie cyzaprydu z następującymi lekami: podawane doustnie lub pozajelitowo leki przeciwgrzybicze, pochodne azolowe, takie jak: ketokonazol, itrakonazol, mikonazol, flukonazol, podawane doustnie lub pozajelitowo antybiotyki makrolidowe, szczególnie: azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna, inhibitory proteaz HIV: w badaniach in vitro wykazano, że rytonawir i indynawir mają silny, hamujący wpływ na aktywność CYP 3A4, podczas gdy sankwinawir jest słabym inhibitorem, nefazodon, leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i/lub wywołują powstawanie częstoskurczu komorowego typu „torsades de pointes”: leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, prokainamid) i klasy III (amiodaron, sotalol); beprydyl; halofantryna; niektóre antybiotyki pochodne chinologów (szczególnie: sparfloksacyna, grepafloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna); trój – i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, maprotylina); winkamina; neuroleptyki (takie jak: fenotiazyny, prymozyd, sertyndol, haloperydol, droperydol, sultopryd); zyprazydon; difemanil; niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak: astemizol i terfenadyna). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Podczas przyjmowania cyzaprydu nie zaleca się, wielokrotnego spożywania soku grejpfrutowego, z powodu możliwego zwiększenia biodostępności leku. Jednoczesne podawanie leków wymagające środków ostrożności. Doustne leki przeciwzakrzepowe (na przykład acenokumarol): jednoczesne leczenie może prowadzić do nasilenia działania leku przeciwzakrzepowego i ryzyka krwotoku. Zaleca się częstsze kontrolowanie wskaźnika protrombinowego i znormalizowanego wskaźnika protrombinowego (INR). Należy pamiętać o dostosowaniu dawki doustnego leku przeciwzakrzepowego, podczas leczenia i do 8 dni po zakończeniu leczenia cyzaprydem. Jednoczesne podawanie leków. Może wystąpić przemijające nasilenie działania sedatywnego diazepamu, spowodowane zwiększeniem szybkości wchłaniania. Cymetydyna powoduje nieznaczne zwiększenie biodostępności cyzaprydu, co nie ma znaczenia klinicznego. Może nasilić się sedatywne działanie alkoholu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyzapryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Lek przeciwwskazany jest: u pacjentów przyjmujących równocześnie doustnie lub pozajelitowo leki, będące silnymi inhibitorami cytochromu P 450 3A4 (CYP 3A4), np.: leki przeciwgrzybicze, pochodne azolowe, antybiotyki makrolidowe, inhibitory proteaz HIV, nefazodon, u pacjentów przyjmujących równocześnie leki, mogące powodować częstoskurcz komorowy typu „torsade de pointes” i/lub wydłużające odstęp QT, w hipokaliemii lub hipomagnezemii, w klinicznej istotnej bradykardii, w innych, klinicznie istotnych zaburzeniach rytmu, w niewyrównanej niewydolności krążenia, u pacjentów ze stwierdzonym wrodzonym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym, w przypadku nietolerancji fruktozy, w zespole złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub w niedoborze sacharazy – izomaltazy, w przypadku, gdy pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego może być niebezpieczne (organiczne niedrożności).

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Grejpfrut

Lek może wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowym. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć jego stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

C

Lek powinien być zażywany 15-30 minut przed posiłkiem.

Przed przepisaniem produktu należy rozważyć i ocenić potencjalne ryzyko powstania ciężkich lub zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca. U pacjentów z następującymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub z ich podejrzeniem, należy rozważyć potencjalne korzyści do ryzyka zastosowania cyzaprydu. Pacjenci należący do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca to pacjenci z chorobą serca w wywiadzie (komorowe zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo – komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, zaburzenia czynności węzła zatokowego, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia), przypadkami nagłej śmierci w wywiadzie rodzinnym, niewydolnością nerek, ciężkimi chorobami płuc, niewydolnością oddechową, czynnikami predysponującymi do zaburzeń równowagi elektrolitowej (szczególnie pacjenci przyjmujący leki moczopędne powodujące hipokaliemię oraz pacjenci leczeni z nagłych powodów insuliną), pacjenci z wymiotami i/lub pacjenci z przewlekłą biegunką. U wszystkich pacjentów leczonych preparatem, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy monitorować zapis EKG oraz przeprowadzać badanie biochemiczne krwi. W trakcie leczenia, należy uważnie obserwować wszystkich pacjentów by móc rozpoznać sytuacje stanowiące ryzyko jak wymioty lub przewlekła biegunka. Produktu leczniczego nie należy przepisywać pacjentom z odstępem QT dłuższym, niż 450 msek. lub u pacjentów z niewyrównanymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie dawki dobowej cyzaprydu o połowę. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Pacjentów, którym przepisano lek należy jasno poinstruować, by ze względu na mogące wystąpić interakcje, zgłaszali lekarzowi lub farmaceucie jakiekolwiek zmiany leczenia, w tym zmiany dokonane samodzielnie. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek nie wpływa na funkcje psychomotoryczne oraz nie powoduje uspokojenia lub uczucia senności. Produkt może jednak przyspieszać wchłanianie substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak barbiturany i alkohol. Dlatego, jeśli lek jest przyjmowany jednocześnie z tymi substancjami, należy zachować ostrożność.

Działania niepożądane

Notowano przypadki wydłużenia odstępu QT i (lub) ciężkie, czasem prowadzące do śmierci komorowe zaburzenia rytmu, jak częstoskurcz komorowy typu „torsades de pointes”, częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór. W większości przypadków działania te wystąpiły u pacjentów, którzy przyjmowali jednocześnie inne leki, w tym inhibitory CYP 3A4 i/lub mieli chorobę serca w wywiadzie lub czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń rytmu serca. Często: z powodu farmakologicznego działania cyzaprydu, mogą wystąpić: przemijające kurcze brzucha, burczenie w brzuchu i biegunka. Niezbyt często: czasami obserwowano przypadki nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę i świąd, łagodne i przemijające bóle głowy lub zawroty głowy. Obserwowano także zależne od dawki leku częste oddawanie moczu. Bardzo rzadko: obserwowano pojedyncze przypadki drgawek i objawy pozapiramidowe. Rzadko obserwowano także przemijające przypadki ginekomastii i mlekotoku, czasem z towarzyszącą hiperprolaktynemią. Donoszono o przemijających zaburzeniach czynności wątroby z cholestazą lub bez. Skurcz oskrzeli.

Ciąża i laktacja

U zwierząt nie obserwowano wpływu cyzaprydu na płodność ani działania embriotoksycznego czy teratogennego. W badaniach licznej grupy ludzi, cyzapryd nie wpływał na zwiększenie występowania wad u płodu. Niemniej, stosując produkt leczniczy podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, należy rozważyć spodziewane korzyści z zastosowania leku w zestawieniu z potencjalnym ryzykiem. Pomimo, że przenikanie cyzaprydu do mleka jest minimalne, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania produktu.

Przedawkowanie

Objawami występującymi w wyniku przedawkowania są: kurcze brzucha i częste oddawanie stolca. Może wystąpić wydłużenie odstępu QT oraz komorowe zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcz komorowy typu „torsades de pointes”. W razie przedawkowania, niezbędna jest hospitalizacja. Zaleca się podanie węgla aktywowanego, obserwację kliniczną pacjenta oraz monitorowanie zapisu EKG. Należy rozpoznać i odpowiednio leczyć czynniki predysponujące do wydłużenia odstępu QT, jak zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipokaliemię i hipomagnezemię) oraz bradykardię.

ICD-10

Choroby układu pokarmowego

K21
Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Gasprid®

tabl.
5 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
14,83

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstszy objaw chorób dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane