Vademecum
Lekarz przedsiębiorca
Obowiązkowe ubezpieczenie OC indywidualnej praktyki lekarskiej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC indywidualnej praktyki lekarskiej

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Najważniejsze informacje:

  • Lekarz wykonujący działalność́ leczniczą jako indywidualną praktykę̨ lekarską jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC obowiązkowego to 75 tys. euro za pojedyncze zdarzenie i 350 tys. euro za wszystkie zdarzenia w danym roku polisowym. Zapis ten dotyczy Indywidualnej Praktyki Lekarskiej. W przypadku podmiotów leczniczych sumy te są wyższe i wynoszą odpowiednio 100 tys. euro za jedno zdarzenie oraz 500 tys. euro za wszystkie zdarzenia w danym roku polisowym.
  • Numer polisy należy podać rejestrując praktykę w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
  • Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia OC koniecznie należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i klauzulami wyłączającymi. 
  • W przypadku OC obowiązkowego towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma możliwości stworzenia własnych warunków umowy. Musi podporządkować się zapisom wspomnianego wcześniej aktu prawnego. Podpisując więc taką umowę powinniśmy otrzymać od agenta/brokera rozporządzenie określające zakres ubezpieczenia.
  • Istnieje jednak różnica w jakości zabezpieczenia w poszczególnych towarzystwach dotycząca wyższej sumy gwarancyjnej niż wymagana ustawowo oraz regresu ubezpieczeniowego (sytuacji, w której ubezpieczyciel ma prawo żądać od lekarza zwrotu wypłaconych poszkodowanemu środków).
  • Lekarz wykonujący zawód na tzw. “kontrakcie” odpowiada za szkody wyrządzone ze swojej winy solidarnie z podmiotem, z którym zawarł umowę. Solidarność nie oznacza jednak podziału winy, a tym samym zadość uczynienia w równym stosunku. 
  • Lekarz prowadzący własny gabinet odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz swoich pracowników.
  • Należy pamiętać, że naruszenie tajemnicy lekarskiej, jak również innych praw pacjenta nie jest objęte ustawową ochroną OC. Zarówno tę, jak i inne nieujęte w OC obowiązkowym kwestie warto zabezpieczyć OC dobrowolnym.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Zaloguj się