Publikacje
Wiadomości
Polska będzie miała koronerów?

Polska będzie miała koronerów?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Rząd planuje wprowadzić bardzo potrzebną w Polsce instytucję kornera, który będzie się zajmował orzekaniem w sprawie nagłych zgonów. Przepisy dotyczące cmentarzy i pochówków wymagały zmiany, gdyż obowiązująca ustawa pochodzi z 1959 r. i nie jest dostosowana do obecnych realiów. Czy koroner odciąży lekarzy POZ z obowiązku stwierdzania zgonów?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „ma on w sposób kompleksowy uregulować sferę tzw. prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak stwierdzanie i dokumentowanie zgonów - wprowadzenie instytucji koronera, wprowadzenie elektronicznej karty zgonu oraz elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu; chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branży firm pogrzebowych”. 

Problem braku koronerów uwypuklił się w czasie pandemii, gdy potrzeba było lekarzy, którzy mieli podjąć się stwierdzenia zgonu osób z podejrzeniem zakażenia albo zakażonych wirusem SARS-CoV-2, do których śmierci doszło poza szpitalem, np. w domu. Nie wszyscy lekarze rodzinni z obawy m.in. o ryzyko zakażenia czy nadmiar obowiązków chcieli się tym zajmować. O wprowadzenie instytucji koronera od lat apelował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.   

Według projektowanych przepisów zgon będą mogli stwierdzić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy zadeklarowanego przez osobę, której zgon ma być stwierdzony, w przypadku, w którym zgłoszenie znalezienia zwłok nastąpiło w miejscu i czasie udzielania świadczeń przez tego świadczeniodawcę określonych w umowie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka;
  • lekarz sprawujący opiekę medyczną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w którym zgon osoby ma być stwierdzony;
  • lekarz udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku zgłoszenia ujawnienia zwłok w miejscu i w czasie udzielania tych świadczeń określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie innym niż podmiot leczniczy, w którym zgon osoby ma być stwierdzony;
  • kierownik zespołu ratownictwa medycznego;
  • koroner, w innych przypadkach lub w sytuacji, gdy te osoby mają wątpliwości, co do określenia przyczyny zgonu. Stawiać się będzie na wezwanie określonych służb, np. policji czy prokuratora.

W uzasadnieniu czytamy, że przepisy dotyczą np. każdego lekarza w podmiocie leczniczym ambulatoryjnym w przypadku zgonu w tym podmiocie. Zatem przepis dotyczy np. przychodni specjalistycznej czy poradni rtg. Jeżeli natomiast zgon nastąpi np. w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, to lekarzem właściwym do stwierdzenia zgonu będzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ale jeżeli pacjent zmarł nagle, bez uprzedniego kontaktu z lekarzem POZ i bez udziału ZRM, wówczas trzeba będzie wezwać koronera. 

Kto może zostać koronerem? 

Projekt ustawy skierowany do opiniowania zakłada, że koronerem będzie mógł zostać lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu na terenie Polski, powinien mieć specjalizację z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej albo co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie lekarza i potwierdzenie odbycia szkolenia w zakładzie medycyny sądowej uczelni medycznej oraz lekarz będący w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny sądowej lub patomorfologii, po ukończeniu 2. roku szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji. 

Listę koronerów ma przygotowywać wojewoda na podstawie zgłoszeń przekazanych przez Okręgową Izbę Lekarską, a kompletne zestawienie wraz z danymi kontaktowymi medyków, będzie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, by w łatwy sposób można było odnaleźć koronera. 

Oględziny ciała, dokumentacja fotograficzna – obowiązki koronera 

Do obowiązków koronera będzie należeć: dokonanie oględzin ciała i badań pośmiertnych, a także ustalenie tożsamości ofiary w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili przyjęcia wezwania, a także sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz rysopisu zmarłego, przeprowadzenie wywiadu na temat okoliczności zgonu z osobami obecnymi na miejscu ujawnienia zwłok, sporządzenie charakterystyki miejsca ujawnienia zwłok. Całą wykonaną procedurę koroner będzie musiał wpisać do protokołu zgonu. Dokument będzie musiał sporządzić nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia albo wezwania o znalezieniu zwłok, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od podanej godziny zgonu. Protokół zgonu, podobnie jak karta zgonu, będą w formie elektronicznej. Jeśli pojawią się podejrzenia, że do śmierci doszło na skutek przestępstwa, nieszczęśliwego wypadku albo samobójstwa, obowiązkiem koronera będzie powiadomienie prokuratora i policji, zaś w sytuacji, gdy zajdzie podejrzenie choroby zakaźnej, koroner będzie musiał poinformować inspektora sanitarnego. 

W przypadku wątpliwości, co do okoliczności i przyczyny zgonu koroner będzie mógł się konsultować z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny sądowej. 

Ustawa przewiduje, że koronerowi za każdorazowe stwierdzenie zgonu, sporządzenie protokołu i karty zgonu będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok. Gdyby przepisy weszłyby w życie jeszcze w 2021 r. wynagrodzenie wynosiłoby ok. 680 zł. W przypadku konieczności dojazdu do miejsca wezwania, koroner otrzyma także zwrot kosztów dojazdu. 

W czasie pełnienia obowiązków koroner będzie podlegać ochronie jako funkcjonariusz publiczny. 

Na miejsce ujawnienia zwłok koronera będą mogły wezwać: policja, prokurator, państwowa straż pożarna, służba więzienna, straż graniczna, osoba kierująca domem opieki społecznej, morska służba poszukiwania i ratownictwa oraz lekarz, jeśli ma wątpliwości co do przyczyny zgonu i dyspozytor medyczny w sytuacji, gdy taką potrzebę zgłosi kierownik zespołu ratownictwa medycznego.

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych można znaleźć tutaj.

Zaloguj się

zarobki-lekarzy
poz
stwierdzanie-zgonu

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły