• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Fortrans®

prosz. do przyg. roztw. doust.
4 sasz. 74 g

Cena i refundacja

100%
45,00
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Jedzenie
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Oczyszczanie okrężnicy w przygotowaniu pacjentów: do badań endoskopowych lub radiologicznych; do zabiegów chirurgicznych na okrężnicy. Produkt leczniczy przeznaczony jest dla dorosłych.

Dawkowanie

Do stosowania wyłącznie u osób dorosłych. Zawartość każdej sasz. należy rozpuścić w 1 l wody. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku. Dawkowanie wynosi około 1 l roztw. na 15-20 kg mc, co odpowiada średniemu dawkowaniu od 3-4 l roztw. Roztwór można podawać w pojedynczej dawce albo w dwóch dawkach podzielonych, pod warunkiem, że zostanie przyjęta cała objętość roztw. (średnio 3-4 l roztw., zgodnie z mc. pacjenta): w dawkach podzielonych: albo 2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg i 1-2 l rano w dniu badania lub zabiegu; albo 3 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg i 1 l rano w dniu badania lub zabiegu. Najczęściej zaleca się, aby ostatnią porcję płynu pacjent przyjął na 3-4 h przed badaniem lub zabiegiem; w pojedynczej dawce: 3-4 l wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg z możliwą 1- godz. przerwą po wypiciu 2 l roztw. Zalecana szybkość spożycia to 1-1,5 l/godz. (tj. 250 ml co 10-15 minut). Lekarz może dostosować zalecaną dawkę do stanu klinicznego pacjenta i potencjalnych chorób współistniejących. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Brak wystarczających danych dotyczących tej grupy pacjentów. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Działanie

Makrogole o dużej masie cząsteczkowej (4000) są długimi, liniowymi polimerami, które wiążą się z cząsteczkami wody za pomocą wiązań wodorowych. Po podaniu doustnym powodują zwiększenie objętości płynów jelitowych. Objętość niewchłoniętego płynu jelitowego warunkuje przeczyszczające właściwości roztworu.

Skład

1 sasz. zawiera 64 g makrogolu 4000, 5,7 g sodu siarczanu bezwodnego, 1,68 g sodu wodorowęglanu, 1,46 g chlorku sodu, 0,75 g chlorku potasu.

Interakcje

Biegunka będąca skutkiem stosowania produktu może spowodować znaczne zaburzenia wchłaniania jednocześnie podawanych leków. Może mieć to wpływ zwłaszcza na skuteczność produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania. Dlatego też, lekarz powinien być poinformowany o wszystkich lekach przyjmowanych doustnie przez pacjenta.

Przeciwwskazania

Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z następującymi dolegliwościami: znana nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężki stan ogólny, np. odwodnienie lub ciężka niewydolność serca, zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba okrężnicy prowadząca do nadmiernej kruchości błony śluzowej, pacjenci z ryzykiem wystąpienia lub występującą niedrożnością przewodu pokarmowego, pacjenci z perforacją przewodu pokarmowego lub zwiększonym ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego, zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza), niedrożność jelit, zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Coca-cola, napoje energetyzujące

Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

A

Lek należy zażywać bez pokarmu (co najmniej 1 h przed jedzeniem lub najwcześniej 2 h po posiłku).

U pacjentów w podeszłym wieku w ciężkim stanie ogólnym produkt leczniczy można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarskim. Ten produkt zawiera makrogol (glikol polietylenowy lub PEG). W przypadku leków zawierających makrogol zgłaszano występowanie reakcji typu alergicznego (wysypka, pokrzywka, obrzęk) oraz wstrząsu anafilaktycznego. W związku z izotonicznym składem produktu, nie przewiduje się występowania zaburzeń gospodarki elektrolitowej, jednakże wyjątkowo zgłaszano zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u pacjentów w ryzykiem występowania tego typu zaburzeń. U pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej należy najpierw wyrównać zaburzenia elektrolitowe przed podaniem produktu oczyszczającego jelito. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów ze skłonnością do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym hiponatremii oraz hipokaliemii) lub u pacjentów z zaburzeniami, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia potencjalnych powikłań, na przykład u pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością serca lub przyjmujących leki moczopędne. W takim przypadku pacjentów należy właściwie monitorować. W związku z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc, u pacjentów ze skłonnością do aspiracji, pacjentów obłożnie chorych, pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub dysfunkcją motoryczną jamy ustnej produkt leczniczy należy podawać ostrożnie i wyłącznie pod nadzorem lekarskim. U tych pacjentów produkt należy podawać w pozycji siedzącej i ewentualnie przez zagłębnik nosowo-żołądkowy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z niewydolnością serca lub pacjentów z ryzykiem wystąpienia obrzęku płucnego. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 18 rż. Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (bardzo często) nudności, ból brzucha, rozdęcie brzucha; (często) wymioty. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Ciąża i laktacja

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające. Stosowanie produktu w okresie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo, czy makrogol 4000 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Produkt powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko. Brak danych dotyczących wpływu na płodność po zastosowaniu produktu.

Przedawkowanie

Brak wystarczającego doświadczenia związanego z przedawkowaniem produktu, natomiast można spodziewać się wystąpienia nudności, wymiotów, biegunki oraz zaburzeń elektrolitowych. Leczenie zachowawcze jest zazwyczaj wystarczające; należy zastosować doustną terapię nawadniającą. W rzadkich przypadkach przedawkowania powodującego ciężkie zaburzenia metaboliczne należy zastosować nawodnienie dożylne.

ICD-10

Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu

Y57.8
Inne leki i preparaty farmakologiczne
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Fortrans®

prosz. do przyg. roztw. doust.
4 sasz. 74 g

Cena i refundacja

100%
45,00

Zaloguj się