Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych - polskie, bolesne realia


Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w grudniu 2020 r. w Polsce 2,4 mln osób pobierało świadczenia emerytalno-rentowe i posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy. Największą grupę stanowili mężczyźni po 64 roku życia (53,7%). 

ustawa
strategia