Zaburzenia psychiczne

F60
Specyficzne zaburzenia osobowości

Są to głębokie zaburzenia osobowości i behawioralnych tendencji jednostki, które nie są bezpośrednim następstwem choroby, urazu czy innego uszkodzenia mózgu ani innego zaburzenia psychicznego. Zazwyczaj obejmują kilka wymiarów osobowości, prawie zawsze skojarzonych z odczuwaniem znacznej przykrości osobistej i zerwaniem więzi społecznych. Zaburzenia te pojawiają się już w okresie dzieciństwa lub pokwitania i utrzymują się w wieku dojrzałym
F60.0
Osobowość paranoiczna

Zaburzenia osobowości, które charakteryzuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia, niezdolność do wybaczania zniewag, podejrzliwość i tendencja do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, nawracająca podejrzliwość bez uzasadnienia, dotycząca seksualnej wierności współmałżonka czy partnera i nieustępliwość w obronie własnych praw. Może też występować tendencja do nadmiernego poczucia własnej wartości oraz często przesadne odnoszenie wydarzeń do siebie

Osobowość: ekspansywno-paranoiczna, fanatyczna, pieniacza, paranoidalna, sensytywno-paranoiczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.1
Osobowość schizoidalna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się wycofaniem z kontaktów emocjonalnych, społecznych i innych, tendencją do fantazjowania, działania w samotności i introspekcji; ograniczeniem zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.2
Osobowość dyssocjalna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się lekceważeniem zobowiązań społecznych, nieliczeniem się z uczuciami innych, znaczącą niewspółmiernością pomiędzy zachowaniami a obowiązującymi normami społecznymi. Zachowanie to niełatwo ulega zmianie po różnych negatywnych doświadczeniach, włącznie z karaniem. Tolerancja na frustrację jest niska, podobnie jak próg zachowań agresywnych, w tym także czynów gwałtownych. Występuje również tendencja do obwiniania innych lub uciekanie się do pozornie prawdopodobnych racjonalizacji zachowań, które powodują konflikty z otoczeniem

Osobowość: amoralna, antyspołeczna, aspołeczna, psychopatyczna, socjopatyczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.3
Osobowość chwiejna emocjonalnie

Cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań. Nastrój zmienny i nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczepnych i konfliktów z innymi, szczególnie wtedy, gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem. Wyodrębniono 2 rodzaje tych zaburzeń: typ impulsywny, którego cechą dominującą jest niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych oraz typ „borderline”, w którym dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi oraz tendencja do działań samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych

Osobowość: agresywna, „borderline”, impulsywna,

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.4
Osobowość histrioniczna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się płytką i chwiejną uczuciowością, tendencją do dramatyzowania, teatralności, przesadną ekspresją emocjonalną, sugestywnością, egocentryzmem, pobłażliwością wobec siebie, nieuwzględnianiem potrzeb innych, nadmierną uraźliwością oraz pragnieniem admiracji, uznania i potrzebą podniet

Osobowość: histeryczna, psychoinfantylna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.5
Osobowość anankastyczna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się tendencją do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, nadmierną skrupulatnością, potrzebą sprawdzania i zajmowania się drobiazgami, sztywnością, uporem i ostrożnością. Mogą pojawiać się uporczywe, niepożądane myśli czy popędy, które nie osiągają nasilenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Osobowość: kompulsyjna, obsesyjna, obsesyjno-kompulsyjna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.6
Osobowość lękliwa [unikająca]

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się uczuciem napięcia, lęku, niepewności i poczucia niższości, pragnieniem akceptacji i uznania, nadmierną wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zawężeniem osobistych więzi społecznych oraz tendencją do unikania niektórych działań przez stałe wyolbrzymianie potencjalnego zagrożenia lub ryzyka w codziennych sytuacjach

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.7
Osobowość zależna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się biernym opieraniem się na innych w podejmowaniu mniej lub bardziej ważnych decyzji życiowych, nadmierną obawą przed porzuceniem, poczuciem bezradności i niekompetencji, bierną uległością wobec życzeń starszych od siebie i innych oraz niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań. Brak napędu może przejawiać się zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej. Często występuje skłonność do przenoszenia odpowiedzialności na innych

Osobowość: asteniczna, nieadekwatna, bierna, samoponiżająca się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.8
Inne określone zaburzenia osobowości

Osobowość: ekscentryczna, uległa, niedojrzała, narcystyczna, bierno-agresywna, psychoneurotyczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F60.9
Zaburzenia osobowości, nieokreślone

Nerwica charakteru BNO, Osobowość patologiczna BNO, Zaburzenia osobowości mieszane i inne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się