• Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z seksuologii organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy  
  • Konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego
  • Wydarzenia
  • Referencje

Seksuologia

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie seksuologiii wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin: chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży.

Czas trwania specjalizacji 

2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Czy seksuologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Łączny czas trwania szkolenia 2 lata

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarze w trakcie specjalizacji z seksuologii nie pełnią dyżurów medycznych.

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie seksuologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Seksuologia kliniczna” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Seksuologia sądowa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Seksuologia społeczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie seksuologii
52 tygodnie (260 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż w zakresie urologii 
8 tygodni (40 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
Staż w zakresie ginekologii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż w zakresie psychiatrii (oddział leczenia nerwic) 
15 tygodni (60 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Wymagane umiejętności praktyczne

Oczekuje się, że po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie seksuologii lekarz wykaże się umiejętnością:

NrUmiejętność
Nr
Umiejętność
1.
badania seksuologicznego: wywiad od pacjenta, od partnera, badanie somatyczne,interpretacja wyników badań laboratoryjnych, aparatury pomiarowej (USG,Dopplersonografia, kawersonografia), testy i kwestionariusze
2.
planowania postępowania terapeutycznego
3.
leczenia: farmakoterapia, iniekcje do ciał jamistych prącia, metody treningowe,psychoterapia indywidualna, partnerska
4.
opiniowania sądowo-seksuologicznego w sprawach karnych i cywilnych
5.
prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego
6.
rozpoznawania rodzajów bólu, oceny klinicznej (w tym ilościowa i jakościowa) oraz nabędzie wiedzę na temat aktualnych zasad leczenia bólu wg WHO

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Lekarze w trakcie specjalizacji z seksuologii nie pełnią dyżurów medycznych.

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieseksuologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Seksuologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Seksuologia sądowa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Seksuologia społeczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Psychoterapia zaburzeń seksualnych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„ Psychoterapia par z zaburzeniami seksualnymi”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Geriatrioseksuologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Hyperseksualność”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zaburzenia seksualne występujące u pacjentów z chorobami wewnętrznymi”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Onkoseksuologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „ Seksuologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe 

Nazwa stażu Czas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie seksuologii
58 tygodni (290 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie urologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku (oddziale) prowadzącym terapię grupową sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub w ośrodku prowadzącym terapię ambulatoryjną
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

ProceduraKod A Kod B
czynny udział w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym w sprawach karnych i cywilnych
0
6
udokumentowanie prowadzenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego 5 pacjentów z określonym rozpoznaniem seksuologicznym
0
6

Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z seksuologii organizowane przez CMKP 

 • Nowe zjawiska w seksuologii
 • Seksuologia sądowa
 • Seksuologia wieku rozwojowego
 • Zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • Zaburzenia seksualne u kobiet

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/

Sytuacja na rynku pracy  

 • Liczba specjalistów seksuologii: 229* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z seksuologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Lekarze w trakcie specjalizacji z seksuologii nie realizują świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKPSPSK im. prof. W. Orłowskiego 
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. (22) 584-11-56

Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie seksuologiii. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie seksuologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego lekarz:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodni + 2 dni/12 dni roboczych;
 • bierze udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, wygłosi minimum dwa referaty w trakcie trwania szkolenia;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie seksuologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie seksuologii

 • “Women's sexual health after childbirth”, PMID: 10688502
 • “Sexual behaviors, condom use, and sexual health of Americans over 50: implications for sexual health promotion for older adults”, PMID: 21029388
 • “Sexual self-concept and sexual self-efficacy in adolescents: a possible clue to promoting sexual health?”, PMID: 18686156

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie seksuologii.

Referencje

Zaloguj się