Encyklopedia rezydentur
Perinatologia

Perinatologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Sytuacja na rynku pracy
 5. Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii
 6. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 7. Wydarzenia
 8. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie perinatologii wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Czas trwania specjalizacji

 • Wybór specjalizacji jest możliwy tylko dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii (czas trwania: 5 lat)
 • Czas trwania: 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Czy perinatologia i rozrodczość jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Łączny czas trwania szkolenia 7 lat

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne,

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
       potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu 
„Krwotoki w położnictwie” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych) 
„Nadciśnienie w położnictwie” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych) 
„Poród przedwczesny”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Organizacja opieki perinatalnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia w położnictwie”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby internistyczne w ciąży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby kardiologiczne w ciąży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neonatologia”
7 dni (56 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne) 
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Staż podstawowy w zakresie perinatologii” 
46 tygodni (230 dni roboczych*), w tym 38 tygodni (190 dni roboczych) w klinice lub oddziale perinatologii lub medycyny matczyno-płodowej i 8 tygodni (40 dni roboczych) w przychodni/poradni perinatologii lub medycyny matczyno-płodowej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
„Staż podstawowy w zakresie perinatologii w innym ośrodku”
8 tygodni (40 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Staż kierunkowy w zakresie zastosowania ultrasonografii i innych nowoczesnych technik diagnostycznych” 
24 tygodnie (120 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać w asyście lub samodzielnie pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraWykonanesamodzielnieAsysta
Autopsja matki/płodu/noworodka
-
10
Konsultacja genetyczna
-
30
Badanie USG
100
30
Amniopunkcja
10
20
Biopsja kosmówki
-
20
Kordocenteza
-
20
Szew szyjkowy
Okołoporodowe wycięcie macicy
Porody zabiegowe (zabieg kleszczowy, próżnociąg)

Wykaz i liczba przypadków klinicznych, które lekarz powinien prowadzić i wykonać samodzielnie (pod nadzorem lub z asystą specjalisty):

Przypadek klinicznyLiczba przypadków
Powikłania krążeniowe, sercowo-naczyniowe i oddechowe (astma, zapalenia płuc)
5
Powikłania endokrynologiczne, w tym cukrzyca przedciążowa i choroby tarczycy
5
Powikłania ze strony przewodu pokarmowego
2
Powikłania hematologiczne i onkologiczne (trombofilie, hemoglobinopatie)
5
Powikłania immunologiczne, stan po przeszczepach
3
Choroby zakaźne (HIV, zapalenia wątroby, odkłębuszkowe zapalenie nerek)
5
Zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne (w tym uzależnienie od alkoholui narkotyków)
2
Choroby nerek
3
Ciąża mnoga – powikłania (w tym TTTS)
5
Zaburzenia łożyskowe (w tym łożysko przodujące, oddzielenie łożyska, łożyskoprzerośnięte)
3
Nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, rzucawka
5
Poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa
5
PROM
5
Poronienia nawykowe, wady macicy, obumarcie płodu
2
Zaburzenia chirurgiczne (powikłania chirurgiczne, uraz, oparzenia)
2
Intensywna opieka medyczna – przed- i okołourodzeniowa
3
Alloimmunizacja (Rh, trombocytopenia, obrzęk immunologicznyi nieimmunologiczny)
3
Wady anatomiczne
8
Wady genetyczne
8
IUGR
8
Infekcje płodowe (CMV, parwowiroza, toksoplazmoza)
3

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
perinatologii
(Kurs wprowadzający)
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
(w pierwszym roku odbywaniaszkolenia specjalizacyjnego)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
„Krwotoki w położnictwie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Nadciśnienie w położnictwie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Poród przedwczesny”
1 dzień ( 8 godzin dydaktycznych)
„Organizacja opieki perinatalnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia w położnictwie”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby internistyczne w ciąży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby kardiologiczne w ciąży”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neonatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Terapia płodu”
3 dni ( 24 godziny dydaktyczne)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Perinatologia
(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
(w ostatnim roku odbywaniaszkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie perinatologii
47 tygodni (235 dni roboczych)
w tym:39 tygodni (195 dni roboczych) w klinice lub oddziale perinatologii lub medycyny matczyno-płodowej
8 tygodni (40 dni roboczych) w przychodni/poradni perinatologii lub medycyny matczyno-płodowej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie perinatologii w innym ośrodku
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie zastosowania ultrasonografii i innych nowoczesnych technik diagnostycznych
22 tygodnie (110 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie echokardiografii płodowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wymagana jest lista wykonanych procedur potwierdzona protokołami operacyjnymi podpisana przez kierownika specjalizacji

Oznaczenie procedur:


Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)


Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)


Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Ocena anatomii płodu (badanie 18-22 tyg.)
100
0
Ocena wzrastania płodu (badanie 28-32 tyg.)
100
0
Badanie I trymestru (NT – skan)
100
0
Ocena dopplerowska
100
0
Amniopunkcja
0
20
Biopsja kosmówki
0
10
Kordocenteza
0
5
Łącznie
400
35

Zalecane procedury dodatkowe (nieobowiązkowe) do wykonania w trakcie odbywania stażu podstawowego do decyzji kierownika specjalizacji nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.

 • Szew szyjkowy
 • Okołoporodowe wycięcie macicy
 • Poród zabiegowy (kleszcze lub próżniociąg)

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości organizowane przez CMKP

 • Wielokulturowość w opiece ginekologiczno-położniczej
 • Zaburzenia wzrastania płodu
 • Ocena płodowego układu krążenia - praktyczne wskazówki dla lekarzy: ginekologów - położników i kardiologów dziecięcych
 • Zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym
 • Metody wspomagania oddechu u noworodka
 • Problemy hematologiczne okresu płodowego, noworodkowego i niemowlęcego

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.04.2021)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów perinatologii: 135**Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z perinatologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii

Prof. dr hab.  Mirosław Wielgoś
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.
Pl. Starynkiewicza 1/302-015 Warszawa
 tel. (22) 502 -14-60, e-mail: miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie perinatologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych,
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, albo pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji 
 • Lekarz powinien aktywnie uczestniczyć w krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej i inne towarzystwa zajmujące się problematyką perinatologii lub pokrewną.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości:

 • “Risk factors for autism: Perinatal factors, parental psychiatric history, and socioeconomic status”, PMID: 15870155
 • “At what age is the developing cerebral cortex of the rat comparable to that of the full-term newborn human baby?”, PMID: 1914989
 • “Psychoneuroendocrine processes in human pregnancy influence fetal development and health” PMID: 15919579

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie endokrynologii perinatologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0800-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/0800-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się