Encyklopedia rezydentur
Intensywna terapia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów intensywnej terapii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Intensywna terapia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów intensywnej terapii organizowane przez CMKP
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii 
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie intensywnej terapii wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej.

Czas trwania specjalizacji 

2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie/12 dni roboczych)

Czy intensywna terapia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Łączny czas trwania szkolenia 2 lata

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne 

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii – intensywna terapia z elementami toksykologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wentylacja mechaniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Leczenie nerkozastępcze”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zakażenia w oddziałach intensywnej terapii, ciężka sepsa i wstrząs septyczny”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Opieka nad pacjentami umierającymi w OIT”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
“Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem kursu

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie intensywnej terapii dorosłych
54 tygodnie (270 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych**

*dzień roboczy = 7h35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe - obligatoryjne)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dla dzieci
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych**

*dzień roboczy = 7h35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe - fakultatywne)

Lekarz jest zobowiązany do odbycia staży w łącznym wymiarze 24 tygodni (120 dni roboczych), zgodnie z indywidualnym wyborem, dokonanym spośród następującej listy staży.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii (blok operacyjny i oddział opieki poznieczuleniowej)
12 tygodni (60 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych**
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii inwazyjnej i intensywnej opieki kardiologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie echokardiografii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii lub pulmonologii interwencyjnej albo zachowawczej
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dni roboczych) w pracowni bronchoskopii
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie toksykologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie transplantologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale leczenia oparzeń
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

Zabieg/procedura
Podawnie tlenu przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń do podawania tlenu
Wykonanie pod nadzorem laryngoskopię fiberoskopową
Udrażnianie dróg oddechowych w sytuacjach nagłych
Wdrażanie postępowania w przypadku trudności lub niepowodzenia w udrożnieniudróg oddechowych zgodnie z lokalnymi protokołami
Wykonanie odsysania tchawicy
Wykonywanie pod nadzorem bronchofiberoskopii i BAL u zaintubowanych pacjentów
Wykonanie pod nadzorem tracheostomiei przezskórnej
Wykonanie drenażu opłucnej 
Wykonanie kaniulacji żył obwodowych
Wykonanie kaniulacji tętnic
Opisywanie metody przeprowadzenie chirurgicznej izolacji żyły/tętnicy
Opisywanie techniki lokalizacji naczyń przy użyciu USG
Wykonanie cewnikowania żyły centralnej 
Przeprowadzenie defibrylacji i kardiowersji 
Przeprowadzenie stymulacji serca
Opisanie zabiegu perikardiocentezy 
Wykonanie pod nadzorem nakłucia lędźwiowego 
Przeprowadzenie analgezji przez cewnik zewnątrzpochodny 
Założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego 
Wykonanie paracentezy brzusznej 
Opisanie wprowadzania sondy Sengstakena (lub odpowiednika)
Opisywanie wskazań do gastroskopii i bezpieczne wykonywanie zabiegu
Wykonanie cewnikowania dróg moczowych 

Kompetencje specjalistyczne:

Najbardziej istotną częścią dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego, upoważniającą do zaliczenia stażu w zakresie intensywnej terapii, jest prawidłowe udokumentowanie nabycia kompetencji wymaganych przez program szkolenia. Zadowalająca ocena wszystkich poniższych kompetencji wchodzących w zakres jednej dziedziny powinna zostać potwierdzona przez kierownika specjalizacji i lekarza zajmującego się szkoleniem w danej dziedzinie oraz przez lekarza specjalizującego się, jako zaliczenie określonej dziedziny szkolenia.

Dziedziny kompetencji specjalistycznych: 

 • RESUSCYTACJA I WSTĘPNE POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM W STANIE OSTRYM 
  • Stosuje zorganizowane i terminowe podejście przy rozpoznawaniu, ocenie i stabilizacji pacjenta w stanie ostrym z zaburzeniami fizjologicznymi
  • Przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową
  • Wdraża odpowiednie postępowanie po resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Wdraża procedury TRIAGE oraz dokonuje priorytetyzacji pacjentów uwzględniając wskazania do szybkiego przyjęcia na OIT
  • Przeprowadza ocenę i wdraża wstępne postępowanie u pacjentów urazowych
  • Ocenia i wdraża wstępne postępowanie u pacjentów z oparzeniami
  • Opisuje postępowanie w przypadku ofiar zdarzeń masowych.
 • DIAGNOSTYKA: OCENA, BADANIA, MONITOROWANIE I INTERPRETACJA DANYCH
  • Zbiera wywiad i przeprowadza dokładne badanie kliniczne
  • Na bieżąco wykonuje odpowiednie badania
  • Opisuje wskazania do echokardiografii (przezklatkowej/przezprzełykowej)
  • Wykonuje badanie elektrokardiografii (EKG) i interpretuje wyniki
  • Pobiera odpowiednie próbki mikrobiologiczne i interpretuje wyniki badań
  • Pobiera próbki do badania gazometrycznego i interpretuje jego wyniki
  • Interpretuje rentgenogram klatki piersiowej
  • Współpracuje z radiologami przy organizacji badań i interpretacji obrazu klinicznego
  • Monitoruje i reaguje na trendy parametrów fizjologicznych
  • Integruje objawy kliniczne z badaniami laboratoryjnymi przy stawianiu rozpoznania różnicowego
 • LECZENIE CHORÓB
  • Choroby ostre: Sprawuje opiekę nad pacjentem w stanie krytycznym, z poszczególnymi ostrymi zaburzeniami
  • Choroby przewlekłe: Identyfikuje skutki chorób przewlekłych i współistniejących u pacjentów z chorobami ostrymi
  • Niewydolność narządowa: Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z niewydolnością krążenia
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek lub jej ryzykiem
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby lub jej ryzykiem
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z ostrą niewydolnością układu pokarmowego
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z zespołem ostrego uszkodzenia płuc (ARDS)
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z sepsą
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów po zatruciu lekami lub toksynami środowiskowymi
  • Rozpoznaje zagrażające życiu powikłania okołoporodowe u matek i pod nadzorem kieruje opieką lekarską
 • INTERWENCJE TERAPEUTYCZNE/WSPOMAGANIE FUNKCJI NARZĄDÓW W NIEWYDOLNOŚCI JEDNEGO NARZĄDU LUB NIEWYDOLNOŚCI WIELONARZĄDOWEJ 
  • Bezpiecznie ordynuje leki i terapię
  • Wdraża leczenie przeciwdrobnoustrojowe
  • Bezpiecznie administruje krew i produkty krwiopochodne
  • Stosuje płyny oraz leki wazoaktywne/inotropowe wspomagające układ krążenia
  • Opisuje korzystanie z systemów mechanicznego wspomagania krążenia 
  • Inicjuje, stosuje i odzwyczaja pacjenta od inwazyjnego i nieinwazyjnego wspomagania oddechu 
  • Inicjuje i wdraża leczenie nerkozastępcze oraz przeprowadza jego odstawienie
  • Rozpoznaje i wdraża leczenie u pacjentów z zaburzeniami glikemii, elektrolitowymi oraz kwasowo-zasadowymi
  • Koordynuje i przeprowadza ocenę stanu odżywienia oraz leczenie żywieniowe
 • ZABIEGI PRAKTYCZNE
  • Układ oddechowy:
   • Podaje tlen przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń do podawania tlenu
   • Wykonuje pod nadzorem laryngoskopię fiberoskopową
   • Udrażnia drogi oddechowe w sytuacjach nagłych
   • Wdraża postępowanie w przypadku trudności lub niepowodzenia w udrożnieniu dróg oddechowych zgodnie z lokalnymi protokołami
   • Wykonuje odsysanie tchawicy
   • Wykonuje pod nadzorem bronchofiberoskopię i BAL u zaintubowanych pacjentów
   • Wykonuje pod nadzorem tracheostomię przezskórną
   • Wykonuje drenaż opłucnowy
  • Układ krążenia:
   • Wykonuje kaniulację żył obwodowych
   • Wykonuje kaniulację tętnic
   • Opisuje metodę przeprowadzenia chirurgicznej izolacji żyły/tętnicy
   • Opisuje techniki lokalizacji naczyń przy użyciu USG
   • Wykonuje cewnikowanie żył centralnych
   • Przeprowadza defibrylację i kardiowersję
   • Przeprowadza stymulację serca (drogą przezżylną lub przezklatkową)
   • Opisuje zabieg perikardiocentezy
   • Demonstruje metodę pomiaru rzutu serca oraz pochodnych parametrów hemodynamicznych
  • Ośrodkowy układ nerwowy:
   • Wykonuje pod nadzorem nakłucie lędźwiowe (rdzeniowe)
   • Przeprowadza analgezję przez cewnik zewnątrzoponowy
  • Układ pokarmowy:
   • Zakłada zgłębnik nosowo-żołądkowy
   • Wykonuje paracentezę brzuszną
   • Opisuje wprowadzanie sondy Sengstakena (lub odpowiednika)
   • Opisuje wskazania do gastroskopii i bezpieczne wykonywanie zabiegu
  • Układ moczowo-płciowy:
   • Wykonuje cewnikowanie dróg moczowych
 • OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA
  • Kieruje opieką przed- i pooperacyjną u pacjentów chirurgicznych z grupy wysokiego ryzyka 
  • Kieruje pod nadzorem opieką nad pacjentem po operacji kardiochirurgicznej
  • Kieruje pod nadzorem opieką nad pacjentem po kraniotomii
  • Kieruje pod nadzorem opieką nad pacjentem po przeszczepie narządów litych 
  • Kieruje pod nadzorem opieką przed- i pooperacyjną nad pacjentem urazowym 
 • KOMFORT PACJENTA I PROCES ZDROWIENIA
  • Identyfikuje i stara się minimalizować fizyczne i psychospołeczne skutki stanu krytycznego dla pacjentów i członków ich rodzin
  • Kieruje oceną, profilaktyką i leczeniem bólu oraz delirium
  • Stosuje sedację i blokadę nerwowo-mięśniową
  • Przy wypisaniu chorego z OIT informuje pracowników służby zdrowia, pacjentów i członków ich rodzin o wymogach dotyczących bieżącej opieki nad pacjentem
  • Kieruje bezpiecznym i terminowym wypisywaniem pacjentów z OIT 
 • OPIEKA U SCHYŁKU ŻYCIA 
  • Realizuje wraz z zespołem wielodyscyplinarnym proces wstrzymania lub wycofania się z leczenia
  • Omawia opiekę u schyłku życia z pacjentami i członkami ich rodzin / pełnomocnikami
  • Sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanie krytycznym
  • Wykonuje badania potwierdzające śmierć mózgu 
  • Stosuje wspomaganie fizjologiczne u dawców narządów
 • INTENSYWNA TERAPIA DZIECI 
  • Opisuje rozpoznanie ostrego stanu chorobowego u dzieci i postępowanie wstępne w stanach nagłych u pacjentów pediatrycznych
  • Opisuje krajowe przepisy i wytyczne w sprawie ochrony praw dziecka oraz ich związek z opieką nad dziećmi w stanach krytycznych 
 • TRANSPORT
  • Przeprowadza transport wentylowanych mechanicznie pacjentów w stanie krytycznym z OIT
 • BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ 
  • Prowadzi codzienny wielodyscyplinarny obchód lekarski
  • Przestrzega lokalnie obowiązujących środków kontroli zakażeń
  • Identyfikuje zagrożenia w otoczeniu oraz dba o bezpieczeństwo pacjentów i personelu
  • Identyfikuje i minimalizuje ryzyko krytycznych incydentów i zdarzeń niepożądanych, w tym powikłań stanów krytycznych
  • Organizuje prezentację przypadku
  • Krytycznie ocenia i stosuje wytyczne, protokoły i pakiety terapeutyczne 
  • Opisuje najczęściej stosowane systemy punktacji wykorzystywane do oceny ciężkości choroby, analizy typu case-mix oraz obciążeń w miejscu pracy
  • Ma świadomość obowiązków specjalisty intensywnej terapii w sferze zarządzania i administracji 
 • PROFESJONALIZM 
  • Skutecznie komunikuje się z pacjentami i członkami ich rodzin 
  • Skutecznie komunikuje się z członkami zespołu medycznego
  • Prowadzi dokładne i czytelne zapisy/dokumentację
  • Angażuje pacjentów (lub ich pełnomocników) w decyzje na temat opieki i leczenia 
  • Szanuje przekonania kulturowe i religijne pacjentów oraz ma świadomość ich wpływu na proces decyzyjny
  • Szanuje prywatność i godność pacjentów oraz ich prawo do poufności; przestrzega ograniczeń prawnych dotyczących wykorzystywania danych pacjenta 
  • Współpracuje i konsultuje; kładzie nacisk na pracę zespołową 
  • Zapewnia ciągłość opieki poprzez skuteczne przekazanie informacji klinicznych 
  • Wspiera personel kliniczny poza OIT, aby zapewnić skuteczne świadczenie opieki 
  • Sprawuje właściwy nadzór nad leczeniem pacjenta i przydziela zadania innym 
  • Ponosi odpowiedzialność za bezpieczne sprawowanie opieki nad pacjentem 
  • Podejmuje decyzje kliniczne z poszanowaniem zasad etycznych i prawnych 
  • Poszukuje możliwości dalszej edukacji i wykorzystuje wiedzę w praktyce klinicznej 
  • Uczestniczy w nauczaniu wielodyscyplinarnym
  • Uczestniczy pod nadzorem w badaniach naukowych lub audytach

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jendolity

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
 „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii(Kurs wprowadzający)
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
„Techniki mechanicznego wspomagania oddychania oraz ECMO/ECCO2R w leczeniu niewydolności oddechowej”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi u chorych leczonych
w oddziale intensywnej terapii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia, sepsa i wstrząs septyczny”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Fizjoterapia w intensywnej terapii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ostre zatrucia u chorych wymagających leczenia w oddziale intensywnej terapii oraz stosowania różnych technik pozaustrojowego
wspomagania ważnych dla życia narządów"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Medycyna pola walki”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Intensywna terapia”(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie intensywnej terapii dorosłych
26 tygodni (130 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii noworodków
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii neurologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii chorych po zabiegach
neurochirurgicznych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii chorych po zabiegach
kardiochirurgicznych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej oraz oparzeń
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i opieki pooperacyjnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii/opieki kardiologicznej
oraz kardiologii inwazyjne
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie echokardiografii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie badań obrazowych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie badań ultrasonograficznych w stanach
nagłych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii pulmonologiczne
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii chorych po zabiegach
torakochirurgicznych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie bronchofiberoskopii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii nefrologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż w szpitalnym oddziale ratunkowym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie toksykologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie transplantologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

znaczenie procedur:
Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Intubacja rurką dotchawiczą z wykorzystaniem laryngoskopu,wideolaryngoskopu lub fiberoskopu (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
30
0
Wykonanie tracheostomii techniką przezskórną pod kontrolą bronchofiberoskopu i/lub USG u chorego zaintubowanego lub z wykorzystaniem symulatorów i fantomów
2
2
Nakłucie jamy opłucnej oraz wprowadzenie cewnika w celu ewakuacji płynu lub odbarczenia odmy (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
4
2
Wykonanie nakłucia jamy otrzewnej oraz wprowadzenie cewnika w celu ewakuacji płynu lub wykonania dializy otrzewnowej (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
2
2
Wykonanie bronchofiberoskopii diagnostycznej lub
interwencyjnej (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
4
2
Kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej pod kontrolą USG (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
4
2
Kaniulacja żyły udowej pod kontrolą USG (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%
4
2
Kaniulacja tętnicy udowej pod kontrolą USG (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%)
4
2
Mechaniczne wspomaganie oddychania technikami
inwazyjnymi lub nieinwazyjnymi
20
0
Kaniulacja tętnicy promieniowej pod kontrolą USG
(dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%
10
0
Przeprowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%
10
0
Nakłucie worka osierdziowego w celu ewakuacji płynu lub odbarczenia tamponady serca, pod kontrolą USG (dopuszcza się wykorzystanie symulatorów i fantomów do 50%
2
2
Wykonanie konikotomii z wykorzystaniem symulatorów i fantomów
2
2
Nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej połączone z pobraniem płynu mózgowo-rdzeniowego oraz pomiarem ciśnienia
2
2
Wykonanie bronchofiberoskopii interwencyjnej u pacjenta zaintubowanego połączonej z BAL
2
2
Przeprowadzenie defibrylacji elektrycznej
5
0
Przeprowadzenie kardiowersji elektrycznej
2
0
Przeprowadzenie stymulacji serca techniką przezklatkową
2
0
Przeprowadzenie stymulacji serca techniką endokawitarną
2
0
Wprowadzanie zgłębnika do żołądka
20
0
Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn
20
0
Łącznie
153
22

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Intubacja rurką dotchawiczą dziecka w różnych grupach wiekowych
6
0
Kaniulacja żył centralnych pod kontrolą USG u dziecka w różnych grupach wiekowych
2
0
Kaniulacja tętnic obwodowych po kontrolą USG u dziecka w różnych grupach wiekowych
2
0
Prowadzenie mechanicznej wentylacji płuc u dzieci w
różnych grupach wiekowych
3
0
Prowadzenie mechanicznego wspomagania oddychania u dzieci w różnych grupach wiekowych techniką NIV
3
0
Prowadzenie tlenoterapii wysokoprzepływowej u dzieci w różnych grupach wiekowych
3
0
Wentylacja noworodka o różnym stopniu dojrzałości
urządzeniem Neo-Puff
5
0
Kaniulacja żył centralnych pod kontrolą USG u noworodka
2
0
Kaniulacja tętnic obwodowych pod kontrolą USG u
noworodka
1
0
Intubacja noworodka rurką dotchawiczą
3
0
Umiejętność wentylowania chorego przez maskę nosowo-twarzową
10
0
Umiejętność zakładania rurki ustno-gardłowej
10
0
Umiejętność zakładania maski krtaniowej
2
0
Umiejętność intubowania chorego rurką dotchawiczą z użyciem laryngoskopu, video-laryngoskopu lub fiberoskopu
15
0
Umiejętność ekstubacji pacjenta
10
0
Prowadzenie mechanicznej wentylacji płuc techniką
inwazyjną u chorych z niewydolnością oddechową o różnej etiologii.
15
0
Prowadzenie mechanicznego wspomagania oddychania techniką nieinwazyjną (NIV) u chorych z niewydolnością oddechową o różnej etiologii.
15
0
Prowadzenie tlenoterapii wysokoprzepływowej
15
0
Powadzenie zawansowanej resuscytacji krążeniowo-
oddechowej u dorosłych, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
10
0
Monitorowanie parametrów życiowych chorego w stanie zagrożenia życia w tym inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
10
0
Monitorowanie hemodynamiczne techniką ciągłą z
wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej lub analizy krzywej ciśnienia tętniczego
6
0
Wprowadzanie cewnika Swana-Ganza do tętnicy płucnej w celu pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej, ciśnienia zaklinowania oraz rzutu serca metodą teromodylucji
3
2
Zapewnienie dostępu do żyły centralnej umożliwiające szybkie przetaczanie płynów
5
0
Umiejętność wykonania badania echokardiograficznego techniką przezklatkową
20
2
Umiejętność wykonania badania echokardiograficznego techniką przezprzełykową
2
2
Nakłucia worka osierdziowego oraz wprowadzenie cewnika w celu ewakuacji płynu
2
1
Wprowadzenie elektrody ednokawitarnej do prawej komory serca w celu zewnętrznej stymulacji serca
2
1
Wrowadzenie balonu do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej, drogą nakłucia tętnicy udowej
3
2
Mechaniczne wspomaganie krążenia (np. przy użyciu
pompy centryfugalnej Impella CP lub ECMO)
0
2
Umiejętność wykonanie USG jamy brzusznej i miednicy małej
3
2
Umiejętność wykonania USG zgodnie z protokołem FAST
10
1
Umiejętność wykonania USG zgodnie z protokołem e-FAST
10
1
Umiejętność wykonania USG płuc i opłucnej
10
1
Umiejętność wykonania USG szyi (ocena tarczycy, krtani i tchawicy)
2
1
Umiejętność wykonania USG aorty brzusznej, tętnic
nerkowych, biodrowych, udowych, szyjnych, kręgowych, podobojczykowych i promieniowych
2
1
Umiejętność wykonania USG żyły próżnej dolnej, żył
biodrowych, udowych, szyjnych i podobojczykowych
2
1
Umiejętność wykonania testu uciskowego podczas badania USG naczyń żylnych
2
1
Zabieg bronchofiberoskopii diagnostycznej bądź
interwencyjnej
10
5
Umiejętność nakłucia jamy opłucnowej w celu ewakuacji płynu lub odbarczenia odmy opłucnowej
2
1
Założenie drenażu ssącego do jamy opłucnowej
2
1
wykonanie tracheostomii techniką chirurgiczną lub
przezskórną
2
2
Inwazyjne monitorowanie wzmożonej ciasnoty
śródczaszkowej
0
2
Nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej oraz pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego połączone z pomiarem ciśnienia
5
0
Umiejętność nakłucia przestrzeni nadoponowej
2
0
Wprowadzenie cewnika dializacyjnego do żyły centralnej
10
0
Rozpoczęcie, prowadzenie oraz zakończenie leczenia nerkozastępczego technikami ciągłymi lub przerywanymi zależnie od wskazań i obrazu klinicznego chorego
15
2
Rozpoczęcie, prowadzenie oraz zakończenie leczenia plazmaferezą
1
1
Stosowanie odtrutek u chorych z ostrymi zatruciami
2
0
Techniki pozaustrojowej eliminacji trucizn u chorego z
ostrym zatruciem (hemodializa, hemodializa albuminowa, plazmafereza, hemoperfuzja)
2
2
Pielęgnacja ran oparzeniowych przy różnych stopniach oparzenia oraz zmiana specjalistycznych opatrunków
2
2
Łącznie
281
39

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów intensywnej terapii organizowane przez CMKP

 • Stany nagłe w nefrologii
 • Wskazania i zasady dializoterapii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 27.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów intensywnej terapii: 0* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z intensywnej terapii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii 

Dr hab. n. med. Tomasz Marek Mroczek
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków
Tel. 22 343 46 50

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie intensywnej terapii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych,
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie intensywnej terapii 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie intensywnej terapii

 • Liczba cytowań 6 114: The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), PMID: 26903338
 • Liczba cytowań 5 681:  Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China, PMID: 32031570
 • Liczba cytowań 601: The Surviving Sepsis Campaign: Results of an international guideline-based performance improvement program targeting severe sepsis, PMID: 20069275

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Intensywnej terapii.

Referencje

Zaloguj się