• Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Ginekologia onkologiczna

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie ginekologii onkologicznej wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r

2 lata (24 miesięcy + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni /12 dni roboczych) 

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

3 lata (36 miesięcy + czas na samokształcenie: 3 tygodnie/18 dni roboczych) 

Czy ginekologia onkologiczna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Łączny czas trwania szkolenia 3 lata

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r

Moduł jednolity

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 3 dyżurów w miesiącu.

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe 

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
,,Wprowadzenie do specjalizacji w ginekologii onkologicznej”(obowiązuje udział w kursie wprowadzającym w pierwszym roku kształcenia)
1 dzień (8 godzin dydaktycznych*)
kolokwium z wiedzy objętej programem kursu zaliczane u kierownika kursu
,,Patologia nowotworów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
,,Podstawy molekularne i aspekty immunologiczne chorób nowotworowych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
,,Diagnostyka obrazowa nowotworów kobiecych”
5 dni (30 godzin dydaktycznych)
,,Podstawy radioterapii nowotworów”
5 dni (30 godzin dydaktycznych)
„Podstawy intensywnej terapii i leczenia wspomagającego”
12 dni (60 godzin dydaktycznych)
”Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby”
5 dni (30 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
60 godzin dydaktycznych
seminarium końcowe i kolokwium zaliczające
Kurs podsumowujący: ,,Ginekologia onkologiczna”(lekarz uczestniczy w kursie w ostatnim roku kształcenia przed państwowym egzaminem specjalizacyjnym)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
obecność na wszystkich zajęciach

*godzina dydaktyczna = 45 min

Kursy specjalizacyjne zalecane

Do wyboru zgodnie z potrzebami edukacyjnymi lekarza (konieczne jest uczestniczenie w czterech z nich).

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
,,Nowotwory szyjki macicy”
3 dni (20 godzin dydaktycznych*)
kolokwium z wiedzy objętej programem kursu zaliczane u kierownika kursu
“Nowotwory trzonu macicy”
3 dni (20 godzin dydaktycznych)
,,Nowotwory jajnika”
3 dni (20 godzin dydaktycznych)
,,Nowotwory sromu i pochwy”
3 dni (20 godzin dydaktycznych)
,,Ciążowa choroba trofoblastyczna”
2 dni (14 godzin dydaktycznych)
,,Nowotwory piersi”
5 dni (35 godzin dydaktycznych)
,,Endoskopia w ginekologii onkologicznej”
3 dni (20 godzin dydaktycznych)
,,Kolposkopia”
5 dni (35 godzin dydaktycznych)
,,Onkologia urologiczna”
2 dni (14 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Podstawowy staż specjalizacyjny z ginekologii onkologicznej
  18 miesięcy w klinice lub oddziale ginekologii onkologicznej oraz 2 miesiące w przychodni - poradni ginekologii onkologicznej (łącznie 20 miesięcy)
  kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych + prowadzenie dziennika przypadków

  *dzień roboczy = 7h35min

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Nowotwory piersi
   4 miesiące
   kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
   Onkologia kliniczna
   6 miesięcy 
   kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu
   Nowotwory układu pokarmowego 
   3 miesiące
   kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
   Urologia onkologiczna 
   1 miesiąc 
   Radioterapia 
   2 miesiące 
   kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu

   *dzień roboczy = 7h35min

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty.

   Wymagana jest lista wykonanych operacji potwierdzona protokołami operacyjnymi podpisana przez kierownika specjalizacji.

   Zabieg/proceduraLiczbaSamodzielnie/asysta
   Rozszerzone wycięcie macicy drogą brzuszną u chorych na raka szyjki macicy
   10
   samodzielnie
   Wycięcie macicy i przydatków z pobraniem wymazów otrzewnowych oraz samplingiem węzłów chłonnych miednicznych i paraortalnych u chorych na raka trzonu macicy
   20
   Wycięcie macicy i przydatków u chorych na nowotwory złośliwe jajnika
   20
   Wycięcie sromu i węzłów pachwinowo-udowych u chorych na raka sromu
   10
   Amputacja piersi sposobem Patey‘a
   20
   Wycięcie sieci większej
   20
   Wycięcie wyrostka robaczkowego
   20
   Odcinkowe resekcje jelita cienkiego
   5
   Odcinkowe resekcje jelita grubego (odjęcie odbytnicy)
   10
   Biopsja lub wycięcie brzeżnego przerzutu do wątroby
   2

   Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 137

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Nazwa kursu
   Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
   „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ginekologii onkologicznej”(Kurs wprowadzający)
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
   „Patomorfologia nowotworów”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Podstawy molekularne i genetyczne oraz aspekty immunologiczne chorób nowotworowych”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka obrazowa nowotworów narządów płciowych kobiecych i piersi”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Podstawy radioterapii nowotworów”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych).
   „Leczenie systemowe nowotworów narządów płciowych kobiecych”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Podstawy intensywnej terapii i leczenia wspomagającego
   2 dni (16 godzin dydaktycznych
   „Onkogeriatria”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Chirurgia nowotworów narządów płciowych kobiecych”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych).
   „Psychoonkologia w praktyce lekarzy ginekologów onkologów”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Ginekologia onkologiczna”
   (kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie ginekologii onkologicznej
   95 tygodnie (475 dni roboczych)
   (86 tygodni (430 dni roboczych) w klinice lub oddziale ginekologii onkologicznej + 8 tygodni
   (40 dni roboczych) w poradni ginekologii onkologicznej będącej w strukturze kliniki/oddziału/szpitala)

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
   16 tygodni (80 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie nowotworów układu pokarmowego
   6 tygodni (30 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie urologii onkologicznej
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie radioterapii
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
   2 tygodnie (10 dni roboczych).
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej
   1 tydzień (5 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:
   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
   specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Zmodyfikowane radykalne usunięcie macicy z przydatkami (laparoskopowo lub klasycznie) z wycięciem węzłów chłonnych miednicy mniejszej
   10
   20
   Wycięcie węzłów chłonnych okołoaortalnych
   5
   15
   Operacje cytoredukcyjne w zaawansowanym raku jajnika
   5
   15
   Wycięcie sromu i węzłów pachwinowo-udowych u chorych na raka sromu
   1
   2
   Łącznie
   21
   52

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
   w trakcie realizacji staży kierunkowych:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Odcinkowe resekcje jelit
   1
   9
   Wykonanie stomii odbarczającej lub odżywczej
   1
   2
   Zopatrzenie uszkodzenia pęcherza moczowego i/lub
   moczowodów
   3
   7
   Wykonanie badania cystoskopowego i założenie systemu odbarczającego zastój w nerkach
   0
   7
   Wykonanie operacji wycięcia pęcherza moczowego z
   wytworzeniem zastępczego odprowadzenia moczu
   0
   1
   Zaopatrzenie uszkodzonego naczynia krwionośnego
   0
   2
   Wypreparowanie płata do przeszczepu
   0
   2
   Łącznie
   5
   26

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów ginekologii onkologicznej organizowane przez CMKP

   • Gerontoonkologia: Czy indywidualizacja modalności terapeutycznych i terapie oszczędzające są opcją dla pacjentów starszych?
   • Gerontoonkologia dla specjalistów dziedzin zabiegowych: Metabolizm, żywienie i zdrowie kości w chorobie nowotworowej osób starszych
   • Aktualne zagadnienia z hematologii, nowotworów złośliwych skóry oraz badań przesiewowych raka jajnika
   • Podstawy molekularne i genetyczne oraz aspekty immunologiczne chorób nowotworowych

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 23.01.2021)

   Sytuacja na rynku pracy

   • Liczba specjalistów ginekologii onkologicznej: 374* *Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4] 
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej

   Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński 
   Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
   ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa
   tel.:22 5462295, email: bidzinski.m@gmail.com

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie ginekologii onkologicznej.

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 dni/rok specjalizacji
   • zobowiązany jest do bieżącego korzystania z literatury fachowej
   • powinien wygłosić 2 referaty i zaprezentować 2 przypadki podczas naukowych posiedzeń klinicznych wskazanych przez kierownika specjalizacji
   • ma obowiązek przygotować przynajmniej jedną pracę poglądową lub publikację w czasopiśmie naukowym.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie ginekologii onkologicznej

   Czasopisma zalecane przez CMKP:

   • Ginekologia Onkologiczna 
   • Nowotwory
   • Ginekologia Polska
   • Medycyna Praktyczna - Ginekologia
   • Współczesna onkologia 
   • Onkologia Polska

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie ginekologii onkologicznej

   • Liczba cytowań 333: “Standard chemotherapy with or without bevacizumab for women with newly diagnosed ovarian cancer (ICON7): overall survival results of a phase 3 randomised trial” PMID: 26115797
   • Liczba cytowań 416  “Uterine sarcomas: A review” PMID: 19853898
   • Liczba cytowań 222 “A discrete population of squamocolumnar junction cells implicated in the pathogenesis of cervical cancer” PMID: 22689991

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie ginekologii onkologicznej. 

   Referencje

   Zaloguj się