Encyklopedia rezydentur
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości organizowane przez CMKP
 5. Sytuacja na rynku pracy
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Czas trwania specjalizacji

 • Wybór specjalizacji jest możliwy tylko dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii (czas trwania: 5 lat)
 • Czas trwania: 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Czy endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Łączny czas trwania szkolenia 7 lat

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu 
„Podstawy endokrynologii ginekologicznej – fizjologia i patologia” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Niepłodność i techniki wspomaganego rozrodu” 
3 dni (24 godziny dydaktycznych) 
„Elementy epidemiologii, statystyki oraz metodologii badań klinicznychw endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości”
2 dni (16 godzin dydaktyczne) 
Kurs podsumowujący „Endokrynologia ginekologicznai rozrodczość – najnowsze doniesienia”
5 dzień (40 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne) 
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktycznych) 

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Endokrynologia ginekologiczna” 
16 tygodni (80 dni roboczych*), w tym 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni endokrynologii ginekologicznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
„Rozrodczość i niepłodność”
16 tygodni (80 dni roboczych), w tym 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni leczenia niepłodności
„Staż kierunkowy w ośrodku wspomaganego rozrodu” 
20 tygodni (100 dni roboczych), w tym 1 tydzień (5 dni roboczych)w laboratorium embriologicznym, 1 tydzień (5 dni roboczych) w pracowni andrologicznejoraz 2 tygodnie (10 dni roboczych) w poradni andrologicznej
„Endoskopia ginekologiczna”
20 tygodni (100 dni roboczych)
„Endokrynologia dorosłych”
6 tygodni (30 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dni roboczych)w poradni endokrynologicznej
„Endokrynologia dziecięca”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Diabetologia”
1 tydzień (5 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać w asyście lub samodzielnie pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraWykonanesamodzielnieAsysta
Ultrasonograficzna ocena narządów żeńskich (stymulacja jajeczkowania, ocena endometrium i całej macicy, ocena jajników, wady macicy, guzy jajnika, wczesna ciąża)
50
-
Histerosalpingografia lub HyCoSy
30
-
Inseminacje wewnątrzmaciczne
30
30
Stymulacja jajeczkowania w programie IVF
30
30
Przezpochwowa punkcja jajników
30
30 
Transfer zarodków
30
30
Kompleksowa opieka nad chorą w OHSS
-
3
Laparoskopia diagnostyczna (ew. aspiracja torbieli, biopsja jajników – poziom I wg ESGE)
10
-
Laparoskopia operacyjna średniozaawansowana –poziom II wg ESGE (ciąża pozamaciczna –salpingotomia, salpingektomia, usunięcie torbieli jajnika, usunięcie przydatka, uwolnienie zrostów, el-kauteryzacja jajników w CC opornym PCOS)
20
20
Laparoskopia operacyjna zaawansowana – poziomIII wg ESGE (usunięcie mięśniaka, endometriozaIII/IV, histerektomia, masywne zrosty w miednicymniejszej, w tym jelit i pęcherza)
-
10
Histeroskopia diagnostyczna – poziompodstawowy wg ESGE (w tym równieżambulatoryjna)
30
-
Histeroskopia operacyjna średniozaawansowanawg ESGE (polipy, przegrody macicy,uszypułowany mięśniak – klasa 0, drobne zrosty,resekcja endometrium)
15
15

Łącznie zabiegów: 275 samodzielnie/168 asysta

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzinForma zalicznia
"Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości”(kurs wprowadzający)
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
„Podstawy endokrynologii ginekologicznej – fizjologia
i patologia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Niepłodność i techniki wspomaganego rozrodu”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Elementy epidemiologii, statystyki oraz metodologii badań klinicznych w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Endokrynologia ginekologiczna
i rozrodczość – najnowsze doniesienia”
(kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej,
rozrodczości i niepłodności
33 tygodnie (165 dni roboczych)- 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni endokrynologii ginekologicznej- 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni leczenia niepłodności będących w strukturze jednostki.
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w ośrodku wspomaganego rozrodu
20 tygodni (100 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie endoskopii ginekologicznej
20 tygodni (100 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii dorosłych
6 tygodni (30 dni roboczych)
w tym 2 tygodnie (10 dniroboczych) w poradni endokrynologicznej.
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:
Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Ultrasonograficzna ocena narządów żeńskich (stymulacja jajeczkowania, ocena endometrium i całej macicy, ocena jajników, wady macicy, guzy jajnika, wczesna ciąża)
100
0
Histerosalpingografia lub HyCoSy/HyFoSy
30
0
Łącznie
130
0

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
Inseminacje wewnątrzmaciczne
50
30
Stymulacja jajeczkowania w programie IVF
30
30
Przezpochwowa punkcja jajników
50
30
Transfer zarodków
30
30
Kompleksowa opieka nad chorą w OHSS
0
3
Laparoskopia diagnostyczna (ew. aspiracja torbieli, biopsjajajników – poziom I wg ESGE)
10
0
Laparoskopia operacyjna średniozaawansowana – poziom II wg ESGE (ciąża pozamaciczna – salpingotomia, salpingectomia, usunięcie torbieli jajnika, usunięcie przydatka, uwolnienie zrostów, el-kauteryzacja jajników w CC opornym
PCOS)
20
40
Laparoskopia operacyjna zaawansowana – poziom III wg ESGE (usunięcie mięśniaka, endometrioza III/IV,
histerektomia, masywne zrosty w miednicy mniejszej, w tym jelit i pęcherza)
0
10
Histeroskopia diagnostyczna – poziom podstawowy wg ESGE (w tym również ambulatoryjna)
30
0
Histeroskopia operacyjna średniozaawansowana wg
ESGE (polipy, przegrody macicy, uszypułowany mięśniak – klasa 0, drobne zrosty, resekcja endometrium)
15
15
Łącznie
235
188

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości organizowane przez CMKP

 • Ginekologia dziecięca i dziewczęca – nie tylko dla ginekologów
 • Profilaktyka nowotworów narządu rodnego – nie tylko dla ginekologów
 • Choroby sromu – nie tylko dla ginekologów
 • Menopauza – nie tylko dla ginekologów
 • Mięśniaki macicy – praktyczne aspekty terapii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości: 105**Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Prof. dr hab. Robert Zygmunt Spaczyński
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu UM w Poznaniu Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 ul. Polna 3360-535 Poznań
 Tel. (61) 841-94-95/12, e-mail: rspaczynski@yahoo.com

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie endokrynologii dziecięcej i rozrodczości.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych,
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, albo pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji 
 • Lekarz powinien aktywnie uczestniczyć w krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i inne towarzystwa zajmujące się problematyką endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu lub pokrewną.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości:

 • “World Health Organization reference values for human semen characteristics”, PMID: 19934213
 • “International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care”, PMID:17376819
 • “ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis” PMID:24435778

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0799-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0799-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się