• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-w

Doltard®

tabl. o przedł. uwalnianiu
60 mg
20 szt.

Cena i refundacja

100%
30,28
Eksploruj
Zobacz inne warianty (4)
Ostrzeżenia
Alkohol
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Substancje psychoaktywne
Inne

Wskazania

Produkt leczniczy stosowany w leczeniu silnego i przewlekłego bólu.

Dawkowanie

Dorośli. Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu oraz reakcji pacjenta. Istnieją dane na temat znacznych różnic w zapotrzebowaniu i reakcji na stosowane dawki nawet u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek. Zalecana dawka początkowa: 30-100 mg co 12 h. Pacjenci w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od mniejszej dawki początkowej, a następnie zwiększać ją indywidualnie do uzyskania pożądanego działania terapeutycznego. Morfina jest znacznie wolniej metabolizowana w organizmie pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do młodych pacjentów, dlatego może okazać się konieczne zmniejszenie dobowej dawki produktu leczniczego, w przypadku pacjentów otrzymujących dawki wielokrotne. Dzieci. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności oraz dawkowania. Pacjenci z niewydolnością nerek. Morfina pierwotnie jest metabolizowana przez wątrobę do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane przez nerki. Metabolit 6-glukoron morfiny jest uważany za aktywny, dlatego zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, ang. GFR 10 do 50 ml/min) powinni otrzymać 75% zalecanej dawki w normalnych odstępach czasu. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (GFR poniżej 10 ml/min) powinni otrzymywać 50% zalecanej dawki w normalnych odstępach czasu. Pacjenci z niewydolnością wątroby. T0,5 produktu wydłużony jest u pacjentów z niewydolnością wątroby (np. w przypadku marskości wątroby). Z tego względu morfina powinna być stosowana z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zmniejszyć dawkę początkową, konieczne może być wydłużenie odstępów między dawkami. Przerwanie leczenia. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego może zostać przyspieszone, jeśli nagle zaprzestanie się podawania leku opioidowego. Dlatego przed planowanym odstawieniem leku, jego dawkę należy zmniejszać stopniowo.

Uwagi

Tabl. o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie gryźć, nie rozkruszać tabl.

Działanie

Silnie działający lek przeciwbólowy, pochodna fenantrenowa występująca w opium, o charakterze czystego agonisty. Działa głównie przeciwbólowo i nasennie.

Skład

1 tabl. o przedłużonym działaniu zawiera 10 mg, 30 mg, 60 mg lub 100 mg morfiny siarczanu.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie innych leków wpływających depresyjnie na centralny układ nerwowy np. innych opioidów, leków uspokajających, nasennych, anksjolitycznych, psychotropowych, fentiazyn, przeciwhistaminowych i alkoholu może potęgować ośrodkowe depresyjne działanie morfiny. Może to doprowadzić do depresji układu oddechowego, spadku ciśnienia tętniczego krwi, nadmiernego uspokojenia a nawet śpiączki. Morfina nie może być stosowana przez osoby leczone preparatami zawierającymi inhibitory MAO jeżeli były poddawane w ciągu ostatnich 14 dni. Z tego powodu pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu innych leków przed rozpoczęciem terapii preparatem.

Przeciwwskazania

Preparat jest przeciwwskazany w znanych przypadkach nadwrażliwości na morfinę. Nie powinien być stosowany w krótkotrwałych bólach ze względu na trudność w doborze dawki. Tabl. są przeciwwskazane u chorych z depresją oddechową i retencją CO2, szczególnie przy braku możliwości szybkiej resuscytacji oddechowej. Przeciwwskazany jest również u chorych z niedrożnością porażenną jelit oraz w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Upośledza !!

Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Środek odurzający - grupa I

Przepisując ten lek pamiętaj: - ilość substancji należy dodatkowo wyrazić słowami;- na recepcie nie można wypisać dodatkowo innych leków;- ten lek można przepisać tylko na miesięczną kurację;- podaj szczegółowy sposób dawkowania;

Wykaz N

Produkt leczniczy zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N.

Doping

Środek uznany za dopingowy.

Podobnie jak wszystkie inne opioidy może wywołać upośledzenie ośrodka oddechowego i retencję CO2. Dlatego należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadmiernego uspokojenia, senności i zwolnienia oddechów (częstość oddechów <8/min.). Depresja oddechowa. Ryzyko depresji oddechowej zwiększa się wraz ze wzrostem dawki, a także u chorych starszych i wyniszczonych. Redukcja dawki preparatu może być konieczna w przypadku pacjentów starszych bądź z przewlekłą niewydolnością wątroby lub nerek. Stan funkcji wątroby i nerek ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu dawki morfiny o przedłużonym działaniu. Niewydolność wątroby może zmniejszyć wydalanie morfiny, a niewydolność nerek - jej metabolitów. Przewlekłe choroby układu oddechowego. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem największej ostrożności u pacjentów z obniżoną rezerwą oddechową, np. przewlekłą zaporową lub inną chorobą płuc z retencją CO2. Uzależnienie lekowe. Opioidy stosowane długotrwale, zwłaszcza kiedy ich użycie jest słabo kontrolowane przez lekarza a same mają krótki czas działania lub są stosowane w nieskutecznych dawkach, mogą być nadużywane przez pacjentów (zależność psychiczna). Pomimo, że ma przedłużony czas działania co ogranicza możliwość jego nadużywania, należy ostrożnie stosować u osób z uzależnieniem w wywiadzie (np. alkoholizm), jeśli leczenie nie ma charakteru paliatywnego. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Preparat należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, guzami mózgu, urazami głowy lub z zaburzeniami świadomości, czyli u chorych szczególnie podatnych na niekorzystny wpływ retencji CO2 na czynność mózgu. Prowadzący pojazdy, obsługujący maszyny oraz wykonujący prace wymagające koncentracji powinni zachować szczególną ostrożność w okresie przyjmowania preparatu z uwagi na obniżenie sprawności psychomotorycznej. Efekt ten jest potęgowany przez alkohol.

Działania niepożądane

Najczęściej są to: zaparcia, nudności, wymioty, uczucie oszołomienia, obniżone lub podwyższone samopoczucie, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, aż do senności i wzmożona potliwość. Nudności i wymioty mogą pojawić się na początku leczenia i samoistnie ustąpić pomimo dalszego stosowania morfiny. Można je opanować stosując dodatkowo środki przeciwwymiotne. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się: świąd, wysypka, gęsia skórka, trudności w oddawaniu moczu oraz nieostre lub podwójne widzenie. Do najgroźniejszych należą: depresja oddechowa, mogąca pojawić się po względnym przedawkowaniu morfiny w początkowym stadium leczenia, oraz bezdech i w mniejszym stopniu niewydolność krążenia, wstrząs i zatrzymanie krążenia.

Ciąża i laktacja

Ryzyko uszkodzenia płodu nie jest jasno zdefiniowane, ale nie można wykluczyć teratogennego działania morfiny stosowanej w okresie ciąży (kategoria C) ze względu na fakt przenikania morfiny przez barierę łożyskową. Dlatego preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy korzyści wynikające z jego podawania usprawiedliwiają ryzyko związane z uszkodzeniem płodu. U noworodków, których matki regularnie przyjmowały w okresie ciąży morfinę, może wystąpić zespół abstynencji. W związku z szybkim przenikaniem leku przez barierę łożyska i lepszą penetracje przez barierę krew-mózg u płodu preparat nie powinien być stosowany w czasie porodu z uwagi na ryzyko depresji oddechowej u noworodka, a także hamujący wpływ na przebieg porodu. W przypadku konieczności przyjmowania preparatu przez kobietę karmiącą, należy bezwzględnie zaprzestać karmienia piersią ze względu na przenikanie morfiny do mleka matki.

Przedawkowanie

Przy przyjęciu dawki większej niż zalecana (5-10 razy większej od dawki terapeutycznej) istnieje ryzyko depresji oddechowej i zwiększonej senności przechodzącej w śpiączkę. Ponieważ objawy te mogą wynikać albo z bezpośredniej depresji ośrodka oddechowego, albo być wynikiem niedotlenienia, należy przede wszystkim przywrócić pacjentowi właściwą wymianę oddechową poprzez zapewnienie drożności dróg oddechowych i ewentualne stosowanie wspomaganej lub kontrolowanej wentylacji. W ciężkich przypadkach dochodzi do śpiączki i wstrząsu (zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych, zimne i wilgotne powłoki ciała, bradykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego). W przypadku objawów przedawkowania, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie preparatu, ponieważ pozostające w jelitach tabl. mogą dalej uwalniać morfinę.

ICD-10

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

B02.0
Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)

Nowotwory

C00
Nowotwór złośliwy wargi
C01
Nowotwór złośliwy nasady języka
C02
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03
Nowotwór złośliwy dziąsła
C04
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05
Nowotwór złośliwy podniebienia
C06
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C09
Nowotwór złośliwy migdałka
C10
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15
Nowotwór złośliwy przełyku
C16
Nowotwór złośliwy żołądka
C17
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18
Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20
Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25
Nowotwór złośliwy trzustki
C26
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C30
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32
Nowotwór złośliwy krtani
C33
Nowotwór złośliwy tchawicy
C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37
Nowotwór złośliwy grasicy
C38
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C43
Czerniak złośliwy skóry
C44
Inne nowotwory złośliwe skóry
C45
Międzybłoniak
C46
Mięsak Kaposiego
C47
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C51
Nowotwór złośliwy sromu
C52
Nowotwór złośliwy pochwy
C53
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54
Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C57
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58
Nowotwór złośliwy łożyska
C60
Nowotwór złośliwy prącia
C61
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62
Nowotwór złośliwy jądra
C63
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66
Nowotwór złośliwy moczowodu
C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C69
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71
Nowotwór złośliwy mózgu
C72
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73
Nowotwór złośliwy tarczycy
C74
Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C76
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C88
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C90
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C91
Białaczka limfatyczna
C92
Białaczka szpikowa
C93
Białaczka monocytowa
C94
Ostra czerwienica i erytroleukemia
C95
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ

D00
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D02
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D03
Czerniak in situ
D04
Rak in situ skóry
D05
Rak in situ piersi
D06
Rak in situ szyjki macicy
D07
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D10
Nowotwory niezłośliwe
D11
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
D12
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13
Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D14
Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D15
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D16
Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
D17
Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
D18
Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
D19
Nowotwór niezłośliwy mezotelium
D20
Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D21
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D22
Znamiona barwnikowe
D23
Inne nowotwory niezłośliwe skóry
D24
Nowotwór niezłośliwy piersi
D25
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D26
Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
D27
Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D29
Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
D30
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D31
Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
D32
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D33
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D34
Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D36
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
D44
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D45
Czerwienica prawdziwa
D46
Zespoły mielodysplastyczne
D47
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc
D48
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Choroby układu nerwowego

G53.0
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
G56.4
Kauzalgia

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M89.0
Algoneurodystrofia

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R52
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
R52.0
Ból ostry
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-w

Doltard®

tabl. o przedł. uwalnianiu
60 mg
20 szt.

Cena i refundacja

100%
30,28

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Mikrocytarna, makrocytarna czy chorób przewlekłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsze ostre powikłanie cukrzycy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
omówienie poszczególnych odchyleń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odczuwanie dźwięku przy braku bodźca akustycznego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Spadek liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Przewlekła i ostra białaczka szpikowa oraz limfoblastyczna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia regulacji osi mózg-jelito
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ostre i przewlekłe zapalenie krtani u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane